Vizumski zakonik

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 810/2009 o uvedbi vizumskega zakonika EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Postopki in pogoji za izdajo vizumov

Država EU, ki je edini ali glavni cilj obiska, je odgovorna za obravnavo vloge za vizum. Če glavnega cilja ni mogoče določiti, je za to odgovorna država prvega vstopa v schengensko območje.

Vloge

Enotni vizum (velja za celotno schengensko območje) je lahko za več vstopov z veljavnostjo največ 5 let.

Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo (omejen na določene države EU) se lahko izjemoma izda v primerih, ko prosilec ne izpolnjuje vseh pogojev za vstop iz humanitarnih razlogov, zaradi nacionalnega interesa ali zaradi mednarodnih obveznosti, pa tudi v situacijah kadar druge schengenske države, s katerimi so se posvetovale, nasprotujejo izdaji vizuma.

Dopustnost

Po preverjanju, ali je vloga dopustna (tj. predložena v skladu s pravili), mora pristojni organ:

Če je vloga nedopustna, mora organ:

Letališki tranzitni vizumi

Vizumi za večkratni vstop

Vizumi za večkratni vstop z dolgo veljavnostjo se lahko izdajo za 1, 2 ali več vstopov. Vizumski zakonik določa pravila za izdajo vizumov za večkratni vstop s postopno daljšo veljavnostjo:

Letališki tranzitni vizumi in vizumi, omejeni na določene države, se ne upoštevajo pri odločanju o izdaji vizumov za večkratni vstop z dolgo veljavnostjo.

Vizumi, izdani na zunanjih mejah

Izjemoma se lahko na zunanji meji namembne države schengenskega območja zaprosi za vlogo za vizum za največ 15 dni ali za čas, potreben za tranzit.

Odločitve o vlogah za izdajo vizuma

Sodelovanje o ponovnem sprejemu

Spremembe in razveljavitve

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 5. aprila 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL L 243, 15.9.2009, str. 1–58).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 810/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1860 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o uporabi schengenskega informacijskega sistema za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 312, 7.12.2018, str. 1–13).

Uredba (EU) 2018/1861 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. novembra 2018 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi schengenskega informacijskega sistema (SIS) na področju mejnih kontrol, o spremembi Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma ter o spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1987/2006 (UL L 312, 7.12.2018, str. 14–55).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (UL L 303, 28.11.2018, str. 39–58).

Uredba (EU) 2018/1240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. septembra 2018 o vzpostavitvi Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 1077/2011, (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 in (EU) 2017/2226 (UL L 236, 19.9.2018, str. 1–71).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2016/1953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o uvedbi evropske potne listine za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in razveljavitvi Priporočila Sveta z dne 30. novembra 1994 (UL L 311, 17.11.2016, str. 13–19).

Uredba (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (UL L 77, 23.3.2016, str. 1–52).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 767/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o vizumskem informacijskem sistemu (VIS) in izmenjavi podatkov med državami članicami o vizumih za kratkoročno prebivanje (Uredba VIS) (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (UL L 381, 28.12.2006, str. 4–23).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 02.07.2020