Preživninske obveznosti

Uredba zajema čezmejne zahteve za izterjavo preživnine, ki izhajajo iz družinskega razmerja. Določa skupna pravila za celotno Evropsko unijo (EU), katerih cilj je zagotoviti izterjavo preživninskih zahtevkov, tudi kadar je zavezanec ali upravičenec v drugi državi EU.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

POVZETEK

Ta uredba določa vrsto ukrepov, katerih cilj je olajšati plačevanje preživninskih zahtevkov v čezmejnih primerih. Takšni zahtevki izhajajo iz obveznosti zagotavljanja pomoči družinskim članom. Lahko gre na primer za preživnino za otroka ali bivšega zakonca po razvezi.

Uredba se nanaša na preživninske obveznosti, ki izhajajo iz:

Sodna pristojnost

Sodno pristojnost v preživninskih zadevah ima:

Razen če gre za spor o preživninski obveznosti do otroka, mlajšega od osemnajst let, se stranki na podlagi določenih pogojev lahko sporazumeta o tem, katero sodišče ali sodišča iz države EU bodo pristojna za odločanje v sporu.

Pristojno sodišče države EU je sodišče, pred katerim se tožena stranka spusti v postopek, razen če tožena stranka ugovarja njegovi pristojnosti.

Če ni izpolnjen nobeden od navedenih pogojev, se lahko spor pod določenimi pogoji sproži pred sodiščem države EU, katere državljanstvo imata obe stranki.

Kadar ni izpolnjen nobeden od zgornjih pogojev, se lahko postopek začne pred sodiščem države EU, s katero je zadeva v zadostni meri povezana, če postopka ni mogoče v razumnih okvirih začeti v državi, s katero je spor tesno povezan.

Dokler ima upravičenec prebivališče v državi EU, v kateri je bila izdana sodna odločba o preživninskih obveznostih, zavezanec razen v primeru izjem ne more sprožiti postopka za spremembo odločbe v drugi državi EU. Upravičenec se lahko kljub vsemu strinja, da o sporu odloči drugo sodišče.

Če pred sodišči različnih držav EU tečejo postopki med istima strankama in z istim zahtevkom, je pristojno tisto sodišče, ki je prvo začelo postopek.

Ne glede na pristojnost sodišča glede vsebine sodne odločbe se lahko zahteve za začasne ukrepe in ukrepe zavarovanja vložijo pri sodišču katere koli države EU.

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb

Sodna odločba o preživninskih obveznostih, izdana v eni državi EU, mora biti priznana v drugi državi EU, ne da bi bilo treba začeti poseben postopek.

Veliko večino držav EU zavezuje Haaški protokol z dne 23. novembra 2007 o pravu, ki se uporablja za preživninske obveznosti.

Kadar sodno odločbo izda država, ki jo zavezuje Haaški protokol iz leta 2007, njenemu priznanju ni mogoče ugovarjati.

Kadar sodno odločbo izda država, ki je Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezuje, se njeno priznanje v nekaterih primerih lahko zavrne, v drugi državi pa se lahko izvrši samo, če je bila v tej državi pridobljena razglasitev izvršljivosti.

Sodišče izvora lahko v vseh primerih razglasi začasno izvršljivost sodne odločbe. Kadar je treba sodno odločbo izvršiti v državi EU, v kateri ni bila prvotno izdana, izvršitev ureja pravo navedene države EU.

Sodna odločba, izdana v eni državi EU, se ne more preverjati glede vsebine v državi EU, v kateri se zahteva njeno priznanje, izvršljivost ali izvršitev.

Brezplačna pravna pomoč se lahko zagotovi pri zahtevah glede preživninskih obveznosti, ki izhajajo iz razmerja starši - otrok, do osebe, mlajše od 21 let, če so takšne zahteve vložene prek osrednjih organov.

Osrednji organi

Vsaka država EU mora imenovati osrednji organ, ki je odgovoren za zagotavljanje pomoči strankama pri določitvi in izterjavi preživnine. Ti organi bodo predvsem pošiljali in prejemali zahteve, predvidene v Uredbi, ter sprejemali ustrezne ukrepe za uvedbo ali omogočanje lažje uvedbe potrebnih postopkov.

Osrednji organi sodelujejo med seboj, spodbujajo sodelovanje med pristojnimi organi v svoji državi in iščejo rešitve za težave, ki lahko nastanejo pri uporabi te uredbe. Za ta namen uporabljajo Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah.

Končne določbe

Ta uredba nadomešča določbe o preživninskih obveznostih iz Uredbe (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Nadomešča tudi Uredbo (ES) št. 805/2004 o uvedbievropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov, z izjemo evropskih nalogov za izvršbo v zvezi s preživninskimi obveznostmi, izdanih v državah EU, ki jih ne zavezuje Haaški protokol iz leta 2007.

Ta uredba se uporablja od 18. junija 2011.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 4/2009

30.1.2009

-

UL L 7, 10.1.2009

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2006/325/ES z dne 27. aprila 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah [Uradni list L 120, 5.5.2006].

Odločba Komisije 2009/451/ES z dne 8. junija 2009 o prošnji Združenega kraljestva za sprejetje Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah [Uradni list L 149, 12.6.2009].

Sklep Sveta 2011/220/EU z dne 31. marca 2011 o podpisu Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije [Uradni list L 93, 7.4.2011].

Na podlagi tega sklepa je EU 6. aprila 2011 podpisala Haaško konvencijo z dne 23. novembra 2007, ki med pogodbenicami vzpostavlja svetovni sistem za izterjavo preživninskih zahtevkov.

Sklep Sveta 2011/432/EU z dne 9. junija 2011 o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije [Uradni list L 192, 22.7.2011].

Sklep Sveta 2014/218/EU z dne 9. aprila 2014 o spremembi prilog I, II in III k Sklepu 2011/432/EU o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije [Uradni list L 113, 16.4.2014].

Na podlagi teh sklepov je Unija deponirala listino o odobritvi Konvencije 9. aprila 2014. Konvencija začne veljati v vseh državah EU, razen na Danskem, 1. avgusta 2014. Konvencija nudi celovit okvir za reševanje vprašanj v zvezi s preživninskimi obveznostmi z drugimi državami pogodbenicami, ki niso članice EU.

Zadnja posodobitev: 25.09.2014