Evropski azilni podporni urad

V skladu z Uredbo (EU) št. 439/2010 se ustanovi Evropski azilni podporni urad, da bi se okrepilo sodelovanje med državami članicami na tem področju in se jim zagotovila pomoč pri spopadanju s kriznimi razmerami.

AKT

Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada

POVZETEK

Evropski azilni podporni urad (EASO) je agencija Evropske unije (EU), ki deluje od leta 2011. Njegove naloge so:

Uradu EASO bi se kot pridružene države morale kmalu pridružiti tudi Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica, in sicer ko bodo ratificirani sporazumi, ki so bili predmet pogajanj med EU in vsako od teh držav.

Krepitev sodelovanja med državami članicami na področju azila

Vloga urada EASO na tem področju je:

Podpora državam članicam,ki se soočajo s posebnimi obremenitvami

Urad EASO usklajuje nujno pomoč državam članicam, katerih sprejemne zmogljivosti in sistemi azila so podvrženi izjemno težkim obremenitvam, tako da jim zagotavlja začasno podporo in pomoč.

Ta pomoč državam članicam, ki zanjo zaprosijo, vključuje predvsem napotitev podporne skupine za azil, ki zagotavlja strokovno znanje glede storitev tolmačenja, informacije o državah izvora ter znanje o obravnavi in vodenju azilnih primerov.

Ko se urad EASO odloči za napotitev ene ali več podpornih skupin za azil, skupaj z državo članico prosilko sestavi operativni načrt, v katerem opredeli:

Strokovnjake podpornih skupin zagotovijo države članice, ti pa so tudi del intervencijske skupine za azil urada EASO.

Izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS)

Urad EASO prispeva k izvajanju sistema CEAS v Evropski uniji in zunaj nje.

Urad EASO prispeva k notranji razsežnosti sistema CEAS predvsem tako, da:

V okviru notranje razsežnosti sistema CEAS je urad EASO predvsem zadolžen za:

Struktura in upravljanje urada EASO

Upravni odbor je organ urada EASO za načrtovanje in nadzor. Sestavljajo ga predstavniki iz držav članic EU in pridruženih držav ter Evropske komisije in predstavnik Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR).

Upravni odbor imenuje izvršnega direktorja, ki je zadolžen za tekoče upravljanje urada in je tudi njegov zakoniti zastopnik.

Svetovalni forum je namenjen stalnemu dvostranskemu dialogu, izmenjavi informacij in zbiranju znanja med uradom EASO in civilno družbo. Povezuje strokovnjake z različnih področij azila.

Urad pridobi svoja sredstva predvsem iz prispevkov, ki so zabeleženi v splošnem proračunu EU, in prispevkov pridruženih držav.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 439/2010

18.6.2010

-

UL L 132, 29.5.2010

POVEZANI AKTI

Sklep 2010/762/EU predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 25. februarja 2010 o določitvi sedeža Evropskega urada za podporo azilu (UL L 324, 9.12.2010)

S tem sklepom se sedež Evropskega azilnega podpornega urada ustanovi v Valetti na Malti.

Sklep Sveta 2014/185/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 102, 5.4.2014)

Sklep Sveta 2014/186/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 102, 5.4.2014)

Sklep Sveta 2014/194/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Republiko Islandijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 106, 9.4.2014)

Sklep Sveta 2014/204/EU z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu (UL L 109, 12.4.2014)

Zadnja posodobitev: 22.07.2014