Sistem EU za vzajemno priznavanje – zaporne kazni in premestitve zapornikov

POVZETEK

Sklep 2008/909/PNZ – uporaba načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji

POVZETEK

Cilj tega okvirnega sklepa je razširiti uporabo načela vzajemnega priznavanja, v skladu s katerim države Evropske unije (EU) priznavajo zakone ali odločbe druga druge, na sodbe v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni.

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

Opisuje, kako države EU priznavajo in izvršujejo sodbe druga druge v kazenskih zadevah. Cilj je pomagati obsojenim osebam pri boljšem ponovnem vključevanju v družbo.

Državam EU omogoča, da izvršijo zaporno kazen, ki jo izreče druga država EU osebi, ki prebiva na njenem ozemlju.

Vzpostavlja sistem premestitve obsojenih oseb nazaj v državo EU, katere državljani so (ali kjer običajno prebivajo), ali v drugo državo, s katero so tesno povezani, da bi tam prestali svojo zaporno kazen.

KLJUČNE TOČKE

Postopek temelji na naslednjih načelih:

Poročilo Evropske komisije iz leta 2014 o izvajanju okvirnih sklepov 2008/909/PNZ, 2008/947/PNZ in 2009/829/PNZ opozarja, da je kljub dosedanjim prizadevanjem nekaterih držav EU izvajanje teh treh aktov nezadovoljivo. Države EU, ki sklepov še niso začele izvajati, poziva, naj to nemudoma storijo.

OD KDAJ SE OKVIRNI SKLEP UPORABLJA?

Začel je veljati 5. decembra 2008. Države EU so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2011.

OZADJE

Vsako leto je več tisoč državljanov EU preganjanih zaradi domnevnih kaznivih dejanj ali so obsojeni v državi EU, ki ni njihova matična država. Vzajemno priznavanje sodnih odločb je temelj pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah v EU.

AKT

Okvirni sklep Sveta 2008/909/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb v kazenskih zadevah, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, za namen njihovega izvrševanja v Evropski uniji (UL L 327, 5.12.2008, str. 27–46)

POVEZANI AKTI

Okvirni sklep Sveta 2008/947/PNZ z dne 27. novembra 2008 o uporabi načela vzajemnega priznavanja sodb in pogojnih odločb zaradi zagotavljanja nadzorstva nad spremljevalnimi ukrepi in alternativnimi sankcijami (UL L 337, 16.12.2008, str. 102–122)

Okvirni sklep Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu (UL L 294, 11.11.2009, str. 20–40)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju okvirnih sklepov 2008/909/PNZ, 2008/947/PNZ in 2009/829/PNZ s strani držav članic, in sicer o vzajemnem priznavanju sodnih odločb, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, o pogojnih odločbah in alternativnih sankcijah ter o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu (COM(2014) 57 final z dne 5. februarja 2014)

Delovni dokument služb Komisije – Preglednici „Stanje“ in „Izjave“, priloženi Poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju okvirnih sklepov 2008/909/PNZ, 2008/947/PNZ in 2009/829/PNZ s strani držav članic, in sicer o vzajemnem priznavanju sodnih odločb, s katerimi so izrečene zaporne kazni ali ukrepi, ki vključujejo odvzem prostosti, o pogojnih odločbah in alternativnih sankcijah ter o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu (SWD(2014) 34 final z dne 5. februarja 2014)

Sklep Komisije 2014/858/EU z dne 1. decembra 2014 o uradnem obvestilu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, da želi sodelovati pri aktih Unije na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, sprejetih pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki niso del schengenskega pravnega reda (UL L 345, 1.12.2014, str. 6–9)

Zadnja posodobitev 17.10.2015