Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS)

Priprava transnacionalnih projektov na regionalni in lokalni ravni je bila zapletena in dolgotrajna, pogosto pa so bila potrebna tudi pogajanja o dvostranskih sporazumih med vladami držav. Prva evropska združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) so bila ustanovljena leta 2007, da bi spodbudila delo na medregionalni ravni.

AKT

Uredba (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS)

POVZETEK

EZTS so pravni subjekti, ustanovljeni za poenostavitev čezmejnega, transnacionalnega ali medregionalnega sodelovanja v Evropski uniji (EU). Regionalnim in lokalnim organom (pa tudi nacionalnim organom v manjših ali centraliziranih državah) ter drugim javnim družbam iz različnih držav članic omogočajo ustanavljanje združenj kot pravnih oseb, ki izvajajo skupne storitve. Države članice se morajo strinjati z udeležbo potencialnih članic na njihovem ozemlju.

Zaradi jasnejšega in enostavnejšega ustanavljanja in delovanja EZTS je bila Uredba (ES) št. 1082/2006 leta 2013 spremenjena z Uredbo (EU) št. 1302/2013.

Konvencija, ozemlje in cilji

Cilji in naloge EZTS so določeni v zavezujoči konvenciji o sodelovanju, ki je bila sklenjena na pobudo njenih podpisnic. EZTS lahko izvaja programe, ki jih sofinancira EU, ali druge projekte čezmejnega sodelovanja z ali brez sredstev EU. V skladu s splošnim pravilom ima člane v najmanj dveh državah članicah, določena pa so tudi posebna pravila, kadar so vključene sosednje države ter čezmorske države in ozemlja (ČDO). Konvencija opredeljuje dejavnosti in trajanje EZTS ter pogoje za prenehanje delovanja. Zakonodaja, ki se uporablja v zvezi s konvencijo, je zakonodaja države, v kateri ima EZTS svoj registrirani sedež.

Statut

V statutu je med drugim določeno naslednje:

Pridobitev pravne osebnosti

EZTS v desetih delovnih dneh od dneva registracije ali objave konvencije in statuta v državi, v kateri ima svoj registrirani sedež, o tem obvesti Odbor regij (OR), ki hrani evidenco o EZTS. OR nato posreduje informacijo Uradu za uradne publikacije Evropske unije, ki v Uradnem listu objavi obvestilo o ustanovitvi EZTS.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1082/2006

1.8.2006

-

UL L 210, 31.7.2006

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 1302/2013

21.12.2013Uporaba: 22.6.2014

-

UL L 347, 20.12.2013

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013)

Zadnja posodobitev: 16.06.2014