Varnost hrane – od vil do vilic

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil

POVZETEK

EU želi zagotoviti higieno živil v vseh fazah proizvodnega postopka, od primarne proizvodne faze (predvsem kmetovanja, lova ali ribolova) do končnega potrošnika. Ta predpis EU ne zajema vprašanj, povezanih s prehrano, sestavo ali kakovostjo oziroma domačo proizvodnjo ali pripravo hrane.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba in njeni prilogi opredeljujejo vrsto ciljev na področju varnosti hrane, ki jih morajo izpolniti podjetja, ki ravnajo s hrano.

KLJUČNE TOČKE

Ključno načelo je, da mora vsak, ki je zaposlen v živilski dejavnosti, zagotoviti higiensko prakso v vsaki posamezni fazi proizvodnega postopka.

Priloga I k Uredbi zajema dejavnosti, povezane s primarno proizvodnjo (tj. kmetovanjem, lovom ali ribolovom), in vključuje prevoz, ravnanje s primarnimi proizvodi in njihovo skladiščenje ter prevoz živih živali.

Splošni higienski cilji, določeni v Prilogi II, zajemajo področja, kot so:

prostori živilskega obrata in oprema,

prevozni pogoji,

ostanki živil,

oskrba z vodo,

osebna higiena in usposabljanje delavcev, ki delajo s hrano,

embaliranje in pakiranje,

postopki toplotne obdelave.

Poleg tega morajo vsa podjetja v živilskem sektorju ravnati v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004, ki določa pravila o živilih živalskega izvora.

Včasih so možne tudi izjeme, na primer za mala podjetja, ki neposredno oskrbujejo lokalne potrošnike. Države EU lahko prilagodijo pravila določenim lokalnim razmeram, če pri tem ni ogrožena varnost hrane.

Sistem HACCP

Podjetja v živilskem sektorju (razen tistih, ki se ukvarjajo s poljedelstvom ali živinorejo, lovom ali ribolovom) morajo uporabljati načela analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), ki so del Codex Alimentarius. Vendar ta načela ne nadomeščajo uradnega nadzora. Cilj je:

opredeliti kritične kontrolne točke in postopke spremljanja;

vzpostaviti korektivne ukrepe;

izvajati postopke za preverjanje, ali ukrepi učinkovito delujejo;

voditi evidence.

Države EU morajo spodbujati razvoj nacionalnih smernic, ki temeljijo na načelih HACCP, z možnostjo razvoja vseevropskih smernic, če bi to bilo potrebno.

Kadar to zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja EU, morajo biti vsa podjetja v živilskem sektorju odobrena, vsi obrati pa registrirani pri ustreznem organu.

Hrana, uvožena v EU, in izvožena hrana živalskega izvora mora biti skladna s standardi EU ali enakovrednimi standardi ter vsemi zahtevami, ki jih lahko določi država uvoznica.

Pravila sledljivosti*, ki jih je uvedla Uredba (ES) št. 178/2002, zdaj veljajo tudi za hrano, uvoženo v EU in izvoženo iz nje, vendar z nekaterimi novimi zahtevami.

Kadar podjetje iz živilskega sektorja ugotovi, da živilo pomeni visoko tveganje za zdravje, ga mora nemudoma umakniti s trga ter o tem obvestiti uporabnike in ustrezen organ.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 20. maja 2004.

KLJUČNI POJEM

*Sledljivost: zmožnost izslediti in spremljati živilo ali žival, ki je namenjena za proizvodnjo živila, skozi vse faze proizvodnje, predelave in distribucije.

OZADJE

Higiena živil – temeljna zakonodaja na spletnem mestu Evropske komisije

AKT

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1–54)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 852/2004 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L 338, 22.12.2005, str. 1–26). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in za organizacijo uradnega nadzora po uredbah (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (UL L 338, 22.12.2005, str. 27–59). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 24.11.2015