Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) – zagotavljanje varne hrane in krme v EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 178/2002 – splošna načela in zahteve živilske zakonodaje, ustanovitev Evropske agencije za varnost hrane in postopki za varnost hrane

Uredba (EU) 2019/1381 – preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Uredba (EU) 2019/1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU spreminja zlasti Uredbo (ES) št. 178/2002. Prizadeva si za naslednje:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uredba (ES) št. 178/2002 se uporablja od 21. februarja 2002.

Nova pravila iz Uredbe (EU) 2019/1381 o spremembi se uporabljajo od 27. marca 2021.

OZADJE

Uredba (EU) 2019/1381 spreminja tudi osem drugih sektorskih aktov (tj. aktov o posebnih povezanih sektorjih) v zvezi z vidiki preglednosti:

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 178/2002 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 231, 6.9.2019, str. 1–28).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L 117, 5.5.2017, str. 1–175).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 327, 11.12.2015, str. 1–22).

Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1–50).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1–6).

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L 338, 13.11.2004, str. 4–17).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29–43).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 22.10.2019