Ohranjanje prostoživečih ptic

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/147/ES o ohranjanju prostoživečih ptic

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Ukrepi za ogrožene vrste

Države EU morajo sprejeti ukrepe za vzdrževanje ali obnovo vrst ptic na stopnji, ki je v skladu z ekološkimi, znanstvenimi in kulturnimi zahtevami, ob hkratnem upoštevanju gospodarskih in rekreacijskih potreb.

Ukrepi za vse vrste ptic

Treba je sprejeti ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov* za vse vrste ptic.

Ti ukrepi v glavnem vključujejo:

Posebni ukrepi

Ukrepi splošnega varstva

Lov ptic

Raziskovanje

Države EU morajo spodbujati raziskovanje za namene upravljanja, varovanja in smotrnega izkoriščanja (npr. za vzpostavitev nacionalnih seznamov vrst, ki jim grozi izumrtje) prostoživečih ptic v Evropi

Poročanje

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 15. februarja 2010. Direktiva 2009/147/ES je kodificirala in nadomestila Direktivo 79/409/EGS in njene nadaljnje spremembe.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Habitat: naravno območje ali vrsta okolja, v kateri žival ali rastlina običajno živi.
Biotop: območje enotnih okoljskih pogojev, ki zagotavljajo življenjski prostor posebni skupini različnih živali in rastlin.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (kodificirana različica) (UL L 20, 26.1.2010, str. 7–25).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/147/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS. (UL L 170, 25.6.2019, str. 115–127).

Zadnja posodobitev 28.05.2020