Boj proti nezakoniti sečnji

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 995/2010 o obveznostih gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba prepoveduje dajanje na trg EU nezakonito pridobljenega lesa ter določa pogoje za trženje lesa in lesnih proizvodov v EU.

KLJUČNE TOČKE

Spremljanje izvajanja in dostop do informacij

Države, ki jih zajema uredba, morajo najpozneje do 30. aprila vsako leto javnosti in Evropski komisiji dati na voljo informacije o uporabi te uredbe v predhodnem koledarskem letu. Komisija objavi tudi pregled na ravni EU na podlagi podatkov, ki jih predložijo vse države EU.

Komisija mora do 3. decembra 2021 in nato vsakih pet let pregledati delovanje in učinkovitost te uredbe na podlagi informacij, ki jih prejme vsako leto, in izkušenj z njeno uporabo.

OZADJE

Nezakonita sečnja* je zelo razširjen okoljski, gospodarski in družbeni problem, ki prispeva k podnebnim spremembam, izgubi biotske raznovrstnosti, izgubi dohodka, konfliktom (včasih oboroženim) zaradi zemlje in virov ter korupciji.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Potrebna skrbnost: izvajanje obvladovanja tveganja za zmanjšanje tveganja nezakonitega pridobivanja lesa (ali proizvodov, ki ga vsebujejo), ki se ponuja naprodaj na trgu EU.
Nezakonita sečnja: pridobivanje lesa v nasprotju z zakoni države, kjer se pridobiva.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23–34).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 363/2012 z dne 23. februarja 2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 115, 27.4.2012, str. 12–16).

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 177, 7.7.2012, str. 16–18).

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 277, 18.10.2008, str. 23–29).

Zadnja posodobitev 29.08.2019