Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 2008/98/ES

Direktiva (EU) 2018/851 o spremembi

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Stranski proizvod: snov ali predmet, ki izhaja iz proizvodnega procesa, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta. Direktiva določa pogoje, pod katerimi se takšna snov ali predmet ne šteje za odpadek
Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca: niz ukrepov, ki jih države EU sprejmejo za zagotovitev, da proizvajalci proizvodov nosijo finančno ali finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno fazo življenjskega cikla proizvoda.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3–30).

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/98/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1004 z dne 7. junija 2019 o določitvi pravil za izračun, preverjanje in sporočanje podatkov o odpadkih v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije C(2012) 2384 (UL L 163, 20.6.2019, str. 66–100).

Direktiva Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 184, 11.7.2015, str. 13–15).

Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3–24).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 22.06.2020