Energetska učinkovitost stavb

 

POVZETEK:

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Spremembe izvirne direktive

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Direktiva 2010/31/EU se uporablja od 8. julija 2010, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 9. julija 2012.

Direktiva (EU) 2018/844 se uporablja od 9. julija 2018, države EU pa jo morajo v nacionalno pravo prenesti do 10. marca 2020.

OZADJE

Gradbeni sektor v EU je največji evropski porabnik energije s porabo 40 % energije, približno 75 % stavb pa je energetsko učinkovitih. Glede na te slabe ravni energetske učinkovitosti je razogljičenje stavbnega fonda eden od dolgoročnih ciljev EU. Ta direktiva je pomemben element za učinkovitejše stavbe.

Več informacij je na voljo na strani

KLJUČNI POJMI

Tehnični stavbni sistem: tehnična opremo stavbe ali stavbne enote za ogrevanje in hlajenje prostorov, prezračevanje, sanitarno toplo vodo, vgrajeno razsvetljavo, avtomatizacijo in nadzor stavbe, proizvodnjo električne energije na kraju samem ali kombinacijo navedenega, vključno s tistimi sistemi, ki uporabljajo energijo iz obnovljivih virov.
Skoraj nič-energijska stavba: stavba, ki ima zelo veliko energetsko učinkovitost. Za zelo majhno količino potrebne energije bi v zelo veliki meri morali zadostovati obnovljivi viri, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L 153, 18.6.2010, str. 13–35).

Nadaljnje spremembe Direktive 2010/31/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Priporočilo Komisije (EU) 2016/1318 z dne 29. julija 2016 o smernicah za spodbujanje stavb s skoraj nično porabo energije in najboljših praks, da se zagotovi, da bodo do leta 2020 vse nove stavbe stavbe s skoraj nično porabo energije (UL L 208, 2.8.2016, str. 46–57).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Napredek držav članic pri skoraj nič-energijskih stavbah (COM(2013) 483 final/2 z dne 28. junija 2013).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Finančna pomoč za energetsko učinkovitost stavb (COM(2013) 225 final z dne 18. aprila 2013).

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1–56).

Glej prečiščeno različico.

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 16. januarja 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb z določitvijo primerjalnega metodološkega okvira za izračunavanje stroškovno optimalnih ravni za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb in elementov stavb (UL L 81, 21.3.2012, str. 18–36).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.08.2018