Čezmejne izmenjave električne energije

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 714/2009 – pogoji za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je določiti pravila za čezmejno izmenjavo električne energije in tako izboljšati konkurenco ter usklajevanje na enotnem trgu EU z električno energijo.

KLJUČNE TOČKE

Certificiranje operaterjev prenosnih sistemov

Nacionalni regulativni organi Evropski komisiji pošljejo obvestilo o odločitvah v zvezi s certificiranjem operaterjev prenosnih sistemov*. Komisija mora svoje mnenje v dveh mesecih posredovati nacionalnemu regulativnemu organu. Ta nato sprejme končno odločitev o certificiranju operaterja prenosnih sistemov.

Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSOE)

ENTSOE je odgovorna za upravljanje sistema za prenos električne energije ter čezmejno trgovanje z električno energijo in njeno čezmejno dobavo prek meja EU.

Naloge ENTSOE

ENTSOE je odgovorna za pripravo in/ali sprejetje:

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev pregleda vse kodekse omrežij, ki jih pripravi ENTSOE. Ko se Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev prepriča, da je kodeks omrežja v skladu s smernicami, ga predloži Komisiji in priporoči njegovo sprejetje.

Regionalno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov

Operaterji prenosnih sistemov morajo znotraj ENTSO vzpostaviti regionalno sodelovanje in vsaki dve leti objaviti regionalni naložbeni načrt, na katerem lahko temeljijo naložbe.

Mehanizem nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in cene za dostop do omrežij

Operaterji prenosnih sistemov prejmejo povračilo za stroške, nastale zaradi prevajanja čezmejnih pretokov električne energije po njihovih omrežjih. Nadomestilo izplačajo operaterji nacionalnih prenosnih sistemov, v katerih se čezmejni pretoki začnejo. Stroški se določijo na podlagi napovedanih stroškov. Operaterji omrežij zaračunavajo tudi cene za dostop do omrežja.

Splošna načela upravljanja prezasedenosti

Pri odpravljanju težav s prezasedenostjo* omrežja se uporabljajo nediskriminatorne rešitve na podlagi mehanizmov, ki dajejo učinkovite ekonomske signale udeležencem na trgu in operaterjem prenosnih sistemov. Ko je zmogljivost dodeljena, jo lahko operaterji prenosnih sistemov „omejijo“ samo v izrednih situacijah, ko so izčrpane vse ustrezne druge možnosti za obravnavanje težave. V primeru omejitve dodeljene zmogljivosti je treba udeležencem na trgu plačati nadomestilo, z izjemo primerov višje sile.

Pravila za nove povezovalne daljnovode

Za nove povezovalne daljnovode* se lahko zaprosi za začasno izvzetje iz splošnih pravil o uporabi prihodkov od prezasedenosti, ločevanju* distribucijskih sistemov ter dostopu operaterjev prenosnih sistemov in tretjih strani. Pogoj za izvzetje je, da:

Velja splošna obveznost, da se udeležencem na trgu zagotovi najvišja možna zmogljivost povezovalnih daljnovodov za čezmejni pretok in hkrati upoštevajo varnostnih standardov za zanesljivo delovanje omrežja.

Nacionalni regulativni organi Komisiji pošljejo osnutke odločitev v zvezi z izvzetjem novega povezovalnega daljnovoda iz vseh naslednjih pravil ali njihovega dela:

Komisija mora v dveh mesecih od nacionalnega regulativnega organa zahtevati, da spremeni ali prekliče izvzetje. Organ nato sprejme končno odločitev glede izvzetja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 3. marca 2011. Razveljavlja Uredbo (ES) št. 1228/2003 z učinkom od 2. marca 2011.

KLJUČNI POJMI

Operater prenosnih sistemov: podjetja, odgovorna za omrežja, ki se uporabljajo za prenos električne energije.
Kodeksi omrežij:
Prezasedenost: ozka grla, ki lahko nastanejo, ko povezava med nacionalnimi prenosnimi omrežji ne more sprejeti vsega fizičnega pretoka, nastalega zaradi mednarodnega trgovanja na zahtevo udeležencev na trgu. Do tega lahko pride zaradi premajhne zmogljivosti povezovalnih daljnovodov in/ali zadevnih nacionalnih prenosnih sistemov. Za sprostitev prezasedenosti se uporabljajo mehanizmi za oblikovanje cen.
Povezovalni daljnovod: prenosni daljnovod, ki povezuje mejo med dvema državama EU in ki spaja njuni nacionalni prenosni omrežji.
Ločevanje: ločevanje je ločitev lastništva energetskih prenosnih in distribucijskih omrežij. To zagotavlja, da so neodvisna v smislu organizacije in odločanja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L 211, 14.8.2009, str. 15–35).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 714/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EU) št. 838/2010 z dne 23. septembra 2010 o določitvi smernic glede mehanizma nadomestil med operaterji prenosnih sistemov in skupnega regulativnega pristopa k zaračunavanju prenosa (UL L 250, 24.9.2010, str. 5–11).

Zadnja posodobitev 08.05.2018