Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev EU

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 713/2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Agencija:

Leta 2011 je Agencija pridobila dodatne naloge v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 (znana kot REMIT – uredba o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga). Cilj dodatnih nalog je povečati preglednost in stabilnost energetskih trgov EU ter preprečevati trgovanje z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

Leta 2013 je Uredba (EU) št. 347/2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo Agenciji dodelila dodatno pristojnost za imenovanje in spremljanje projektov skupnega interesa.

Agencija lahko oblikuje strokovne skupine na začasni podlagi, da zagotovi podporo pri razvoju politike. Trenutno delujejo tri strokovne skupine, ki so osredotočene na:

OZADJE

ACER je agencija EU, ki je bila ustanovljena v okviru tretjega energetskega svežnja, da bi spodbudili dokončno oblikovanje notranjih trgov za električno energijo in zemeljski plin.

Agencija je začela uradno delovati marca 2011 in ima sedež v Ljubljani v Sloveniji.

KLJUČNA POJMA

* Energetski regulatorji: organi, ki jih imenujejo države EU za zagotavljanje ustreznega delovanja energetskih trgov, tj. da dobavitelji energije izpolnjujejo svoje obveznosti in da imajo potrošniki dostop do zanesljivih storitev po pošteni ceni.

* Operater prenosnih omrežij: subjekt, ki skrbi za prenos energije, npr. zemeljskega plina ali električne energije, bodisi znotraj države bodisi znotraj regije z uporabo stacionarne infrastrukture.

AKT

Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 713/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16)

Uredba (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES in spremembi uredb (ES) št. 713/2009, (ES) št. 714/2009 in (ES) št. 715/2009 (UL L 115, 25.4.2013, str. 39–75). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.10.2015