Zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020: odločba o porazdelitvi prizadevanj

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa zavezujoče letne cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za države Evropske unije (EU) v obdobju 2013-2020. Ti cilji se nanašajo na emisije iz večine sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), kot so promet (razen letalstva in mednarodnega pomorskega prometa), zgradbe, kmetijstvo in odpadki.

AKT

Sklep št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

POVZETEK

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa zavezujoče letne cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za države Evropske unije (EU) v obdobju 2013-2020. Ti cilji se nanašajo na emisije iz večine sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), kot so promet (razen letalstva in mednarodnega pomorskega prometa), zgradbe, kmetijstvo in odpadki.

Odločba o porazdelitvi prizadevanj je del sklopa politik in ukrepov o podnebnih spremembah in energiji, t. i. sveženj pravil na področjih energije in podnebnih sprememb, ki bo Evropi pomagal pri prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika in povečanju njene energetske varnosti.

KAJ JE NAMEN ODLOČBE?

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa nacionalne cilje zmanjšanja emisij za leto 2020, ki so izraženi kot odstotne spremembe glede na ravni emisij v letu 2005. Določa tudi, koliko ton emisij toplogrednih plinov lahko vsaka država EU izpusti vsako leto v obdobju od leta 2013 do leta 2020 v sektorjih, ki jih zajema Odločba.

KLJUČNE TOČKE

VELJAVNOST ODLOČBE

Od leta 2013 do leta 2020.

OZADJE

Da bi se spopadla z globalnim segrevanjem, se je Evropska unija (EU) zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov za najmanj 20 % v primerjavi z letom 1990. Da bi dosegla ta cilj, je EU sprejela dva glavna predpisa:

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o odločbi za porazdelitev prizadevanj.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep št. 406/2009/ES

25.6.2009

-

UL L 140, 5.6.2009, str. 136-148

POVEZANI AKTI

Sklep Komisije 2013/162/EU z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 28.3.2013, str. 106-110)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 292, 1.11.2013, str. 19-22)

Zadnja posodobitev 26.03.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).