Boj EU proti revščini in socialni izključenosti

POVZETEK:

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti – KOM(2010) 758 končno.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To poročilo vzpostavlja evropsko platformo proti revščini in socialni izključenosti, ki je ena od ključnih pobud strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Določa, kako lahko različne politike in posebni ukrepi prispevajo k cilju, da se do leta 2020 iz revščine in socialne izključenosti pomaga vsaj 20 milijonom ljudem.

KLJUČNE TOČKE

Cilji

Namen platforme je oblikovati partnerstvo med različnimi skupinami v družbi, vključno z nacionalnimi vladami, institucijami EU, regionalnimi in lokalnimi organi, NVO in osebami, ki sami živijo v revščini.

Cilj njihovega partnerstva je oblikovati vseevropske pristope na vseh področjih, povezanih s socialno vključenostjo, zlasti pa pri:

dostopu do zaposlitve, z ocenjevanjem nacionalnih strategij vključevanja in evropske strategije za ustvarjanje delovnih mest ter razvijanje znanja in spretnosti delavcev,

dostopu do osnovnih storitev in socialne zaščite, zlasti kar zadeva starajoče se prebivalstvo in večanje socialne izključenosti,

izobraževanju in mladih, da bi zmanjšali predčasno opuščanje šolanja in neenakosti v izobraževanju,

gospodarskemu in socialnemu vključevanju migrantov prek nove evropske strategije,

boju proti diskriminaciji, zlasti manjšin, invalidov in brezdomcev, ter obenem izboljšanju finančne neodvisnosti in enakosti spolov,

dostopu do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, omrežnih storitev ter finančnih (osnovno bančništvo) in energetskih storitev (razsvetljava in ogrevanje).

Pet področij ukrepanja:

1.

ukrepi za boj proti revščini na vseh področjih politike, zlasti pa na področjih trga dela, minimalne dohodkovne podpore, zdravstvenega varstva, izobraževanja in stanovanj.

2.

Boljša uporaba sredstev EU, vključno s strukturnimi skladi, za podporo socialni vključenosti.

3.

Obširnejše preskušanje in ocenjevanje prednosti in slabosti novosti na področju socialne politike (metod in instrumentov, ki se uporabljajo za obravnavanje socialnih vprašanj), preden se začnejo na široko izvajati.

4.

Sodelovanje v partnerstvu z NVO in interesnimi skupinami, da bi se podprlo učinkovitejše izvajanje reform socialne politike.

5.

Boljše usklajevanje politike med državami EU z uporabo odprte metode koordinacije za socialno zaščito in socialno vključenost (socialna OMK) in zlasti Odbora za socialno zaščito.

Ključni ukrep

Vse države EU so določile nacionalne cilje in politike na področju rasti ob upoštevanju ciljev strategije Evropa 2020. Komisija spremlja te reforme v okviru vsakoletnega cikla usklajevanja gospodarske politike, t. i. evropskega semestra. Nato poda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.

Napredek na petih področjih ukrepov se beleži na preglednicah stanja. Do julija 2013 se je zaključilo 23 od 64 pobud Komisije. Te vključujejo:

priporočilo Komisije državam EU za poenostavitev bančnih storitev in

priporočilo Sveta o politikah za zmanjšanje predčasnega opuščanja šolanja.

Ukrepi v teku vključujejo oblikovanje evropskega partnerstva za inovacije za aktivno in zdravo staranje ter zagotavljanje, da se bodo cilji glede zmanjšanja revščine in socialne vključenosti ohranili v pobudi Obzorje 2020, okvirnemu programu za raziskave in inovacije 2014–2020.

OZADJE

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij – Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno kohezijo (KOM(2010) 758 končno, 16.12.2010)

Zadnja posodobitev 15.10.2015