Programi, ki spodbujajo razvoj mikrofinanciranja v EU

 

POVZETEK:

Sklep št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost

Uredba (EU) št. 1296/2013 o Programu EU za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Na podlagi Sklepa je bil instrument, ki je v štirih letih (2010–2013) razpolagal s proračunom 100 milijonov EUR, oblikovan za olajšanje dostopa do mikrofinanciranja naslednjim ciljnim skupinam:

Ta pobuda je bila v obdobju 2014–2020 na podlagi Uredbe (EU) št. 1296/2013 vključena na področje mikrofinanciranja in socialnega podjetništva v okviru programa EU EaSI, ki je nadomestil mikrofinančni instrument Progress. Uredba (EU, EURATOM) 2018/1046 o finančnih pravilih, ki urejajo proračun EU, je posodobila okvirni delež, ki se v celotnem programskem obdobju povprečno uporablja za tri osi*. Na tej podlagi bi bilo treba najmanj 18 % skupnega proračuna uporabljati za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo.

Program EaSI ciljnim skupinam in podjetjem omogoča lažji dostop do mikrofinanciranja, poleg tega pa je njegov cilj tudi:

Dostop do področja mikrofinanciranja in socialnega podjetništva imajo lahko javni in zasebni organi, ustanovljeni v državah EU, na Islandiji, v Albaniji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji, če odobrijo mikrofinance posameznikom in mikropodjetjem ali če odobrijo finančna sredstva socialnim podjetjem. Podpora EU se predvsem zagotovi v prek finančnih instrumentov, predvidenih v finančni uredbi EU (Uredbi (EU) 2018/1046), ki med drugim spreminja Uredbo (EU) št. 1296/2013 in posodablja ter poenostavlja pravila, ki veljajo za splošni proračun EU.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN UREDBA UPORABLJATA?

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Mikrofinanciranje: posojila v znesku do 25 000 EUR, ki so odobrena predvsem malim podjetjem in socialnim podjetnikom.
Socialno podjetje: gospodarski subjekt v socialnem gospodarstvu, katerega glavni cilj je doseganje socialnih učinkov namesto ustvarjanja dobička za svoje lastnike ali delničarje.
Mikropodjetje: podjetje, ki ima manj kot deset zaposlenih ter letni promet (znesek denarja, pridobljen v določenem obdobju) ali bilanco stanja (izjavo o sredstvih in obveznostih podjetja), ki ne presega 2 milijonov EUR.
Osi: program EaSI obsega tri osi. Te osi podpirajo:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep št. 283/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 87, 7.4.2010, str. 1–5).

Nadaljnje spremembe Sklepa št. 283/2010/EU so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost (UL L 347, 20.12.2013, str. 238–252).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

Zadnja posodobitev 21.02.2020