Evropa 2020: Strategija za rast in zaposlovanje

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2010) 2020 final) – Evropa 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast

KAJ JE NAMEN STRATEGIJE EVROPA 2020?

Cilj strategije Evropa 2020 je zagotoviti, da bo gospodarska oživitev Evropske unije (EU) po gospodarski in finančni krizi podprta z vrsto reform in bo do leta 2020 zgrajena trdna podlaga za rast in ustvarjanje delovnih mest. Strategija poleg strukturnih pomanjkljivosti gospodarstva EU ter gospodarskih in socialnih vprašanj upošteva tudi dolgoročnejše težave zaradi globalizacije, pritiskov na vire in staranja prebivalstva.

KLJUČNE TOČKE

Izvajanje strategije v okviru evropskega semestra

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije – Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010) 2020 final, 3.3.2010).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Ocena izvajanja strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2014) 130 final, 5.3.2014).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Ukrepi za stabilnost, rast in delovna mesta (COM(2012) 299 final, 30.5.2012).

Sklepi Evropskega sveta v Bruslju z dne 25. in 26. marca 2010

Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 14. julija 2015 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, str. 27–31).

Sklep Sveta (EU) 2015/1848 z dne 5. oktobra 2015 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic za 2015 (UL L 268, 15.10.2015, str. 28–32).

Zadnja posodobitev 07.02.2017