Sporazum s Švicarsko konfederacijo: prosti pretok oseb

 

POVZETEK:

Sporazum med Evropsko skupnostjo in državami EU ter Švico o prostem pretoku oseb

Sklep o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA IN TEGA SKLEPA?

Sporazum vzpostavlja načelo prostega pretoka oseb med ozemljem Evropske skupnosti (danes EU) in ozemljem Švice.

S sklepom se odobri šest sporazumov med Evropsko skupnostjo in Švico, vključno s sporazumom o prostem gibanju oseb.

KLJUČNE TOČKE

Državljani EU in Švice uživajo vzajemne pravice vstopa, prebivanja, dostopa do plačane zaposlitve in registracije dejavnosti na samozaposlitveni osnovi ter pravico, da ostanejo na ozemlju pogodbenic po zaključku zaposlitve.

Pravica do vstopa in prebivanja velja za vse, tudi za osebe brez gospodarske dejavnosti v državi gostiteljici.

Država gostiteljica mora tujim državljanom zagotoviti enake življenjske, zaposlitvene in delovne pogoje, kot so zagotovljeni državljanom. Sporazum predvideva zaščito pred diskriminacijo na podlagi državljanstva.

Druge pravice, povezane s prostim pretokom oseb, vključujejo:

Sporazum predvideva tudi koordinacijo sistemov socialne varnosti na podlagi načela enake obravnave ter medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Opravljanje storitev

Osebe, ki opravljajo storitve, vključno s podjetji, lahko začasno opravljajo storitve na ozemlju druge pogodbenice sporazuma pod enakimi pogoji kot državljani te države. Ta pravica ne velja za storitve, ki se opravljajo na ozemlju pogodbenice za prejemnike storitev, ki se nahajajo na ozemlju druge pogodbenice.

Ta storitev ne sme presegati 90 dni dela v koledarskem letu. Po tem obdobju mora izvajalec zaprositi za dovoljenje za prebivanje za čas trajanja opravljanja storitve.

Prejemniki storitev imajo pravico do vstopa in prebivanja na ozemlju druge pogodbenice sporazuma. Za prebivanje, ki traja manj kot tri mesece, ne potrebujejo dovoljenja za prebivanje. Po tem obdobju morajo pristojni organi izdati dovoljenje za prebivanje za čas trajanja opravljanja storitve.

Upravljanje s strani Skupnega odbora

Skladnost s sporazumom in uporabo tega sporazuma zagotavlja Skupni odbor EU in Švice, ki ga sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic. Odbor se odloča o vseh potrebnih spremembah v zvezi s posebnimi prilogami k sporazumu. Odgovoren je za reševanje morebitnih sporov, povezanih z upoštevanjem tega sporazuma.

Širitev EU

Ker se je povečalo število držav, ki so pristopile k EU, so bili sprejeti dodatni protokoli, da se omogoči postopna uvedba prostega pretoka oseb iz novih držav EU.

Zadnji protokol, ki ga bosta sprejeli EU in Švica, se nanaša na udeležbo Hrvaške kot pogodbenice sporazuma po njenem pristopu k EU dne 1. julija 2013. To omogoča Švici, da za sedem let od datuma začetka veljavnosti protokola omeji dostop hrvaškim državljanom do svojega trga dela (kvote, prednost lokalnim delavcem, nadzor nad delovnimi pogoji in plačami). Skupni odbor Švice in EU mora v zadnjih dveh letih tega prehodnega obdobja odobriti nadaljevanje teh omejitev.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN SPORAZUM UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 4. aprila 2002, sporazum pa je začel veljati 1. junija 2002.

Državljani:

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb – Sklepna listina — Skupne izjave – Informacije v zvezi z uveljavitvijo sedmih Sporazumov s Švicarsko konfederacijo v sektorju prostega pretoka oseb, zračnega in kopenskega prevoza, javnih naročil, znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, medsebojnega priznavanja v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in trgovine s kmetijskimi izdelki (UL L 114, 30.4.2002, str. 6–72).

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom glede sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (UL L 114, 30.4.2002, str. 1–5).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta (EU) 2017/192 z dne 8. novembra 2016 o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji (UL L 31, 4.2.2017, str. 1–2).

Zadnja posodobitev 10.09.2018