Posodobitev visokošolskega izobraževanja v EU

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2011) 567 final) – program za posodobitev visokošolskih sistemov v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo določa ključne prednostne naloge za visokošolsko izobraževanje v EU. Namen programa je omogočiti visokošolskim sistemom, da bodo bolje prispevali k ciljem strategije za rast Evropa 2020.

Sporočilu sta sledili dve poročili Evropski komisiji leta 2013 in 2014 o izboljšanju kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskih institucijah v Evropi ter o novih načinih poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo določa pet prednostnih področij, na katerih morajo biti države EU in visokošolske institucije dejavne, ter ukrepe, ki jih bo EU sprejela v podporo njihovim prizadevanjem.

V raziskavi iz leta 2015 sta bili določeni stopnja uspešnega zaključka visokošolskega izobraževanja in stopnja osipa v visokošolskem izobraževanju v Evropi.

Prispevek EU

EU namerava podpreti prizadevanja nacionalnih organov in institucij na teh petih področjih, in sicer s:

Ukrepi Evropske komisije vključujejo:

OZADJE

Več informacij je na voljo na

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (COM(2011) 567 final z dne 20. septembra 2011)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zmanjševanje osipa kot ključni prispevek k strategiji Evropa 2020 (COM(2011) 18 final z dne 31. januarja 2011)

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa (UL C 191, 1.7.2011, str. 1–6)

Sklepi Sveta o zmanjšanju osipa in spodbujanju šolskega uspeha (UL C 417, 15.12.2015, str. 36–40)

Zadnja posodobitev 14.06.2016