Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje deluje v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije (EU), njen cilj pa je zagotoviti pomoč državam, ki niso članice EU, na področju razvoja človeškega kapitala. Zato spodbuja dostop do vseživljenjskega učenja ter razvoja veščin in spretnosti.

AKT

Uredba (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev)

POVZETEK

Ta uredba ustanavlja Evropsko fundacijo za usposabljanje in razveljavlja Uredbo (EGS) št. 1360/90, ki jo je prvotno ustvarila. Fundacija deluje v okviru politike zunanjih odnosov Evropske unije, njen cilj pa je spodbujanje razvoja poklicnega izobraževanja in sistemov usposabljanja v teh partnerskih državah:

Fundacija zagotavlja pomoč tem državam pri izboljševanju veščin in spretnosti njihovih državljanov. Ta pomoč vključuje sodelovanje v procesu reforme razvoja začetnega in nadaljevalnega poklicnega izobraževanja ter usposabljanja in omogočanje dostopa do njega. Evropska fundacija za usposabljanje zagotavlja tudi pomoč pri spodbujanju mobilnosti in sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter izmenjavi izkušenj in informacij med državami EU.

Med naloge fundacije pri spodbujanju razvoja poklicnega izobraževanja in sistemov usposabljanja v partnerskih državah bolj podrobno spadajo:

Fundacija mora pri izpolnjevanju svojih nalog sodelovati z drugimi ustreznimi institucijami EU, zlasti z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop), ter po potrebi s predstavniki evropskih socialnih partnerjev in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Evropska fundacija za usposabljanje je neprofitna fundacija, ki je pravna oseba. Fundacija ima sedež v Torinu v Italiji.

Struktura

Upravni odbor Evropske fundacije za usposabljanje sestavljajo en predstavnik iz vsake države EU, 3 predstavniki Komisije, 3 strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament, in 3 predstavniki partnerskih držav, ki jih imenuje Komisija. Glasovalno pravico imajo samo predstavniki držav EU in Komisije. Vsak predstavnik države članice ima 1 glas, predstavniki Komisije pa imajo 1 glas vsi skupaj. 1 predstavnik Komisije predseduje odboru in skliče njegovo sejo vsaj enkrat na leto. Mandat odbora traja pet let, predstavniki odbora pa so lahko enkrat ponovno imenovani.

Upravni odbor je odgovoren za pripravo letnega načrta odhodkov in prihodkov in sprejem letnega delovnega programa, osnutka kadrovskega načrta, končnega proračuna, letnega poročila o dejavnostih, poslovnika in finančnih pravil. Med njegove pristojnosti spadajo imenovanje in razrešitev direktorja ter podaljšanje njegovega mandata.

Direktor je imenovan s seznama kandidatov, ki ga predloži Komisija za 5-letni mandat. Mandat je mogoče podaljšati enkrat za največ 3 leta. Direktor je pravni zastopnik fundacije in je odgovoren za njeno upravno poslovodenje. Direktor je odgovoren tudi za pripravo in organiziranje dela upravnega odbora ter izvajanje njegovih odločitev. Direktor mora poleg tega tudi izvajati letni delovni program in proračun fundacije.

Denarna sredstva Evropske fundacije za usposabljanje so sestavljena predvsem iz subvencije iz splošnega proračuna EU in plačil, prejetih za opravljene storitve. Končne računovodske izkaze fundacije, letna poročila o dejavnostih in poslovnik je treba objaviti.

Ozadje

Uredba (EGS) št. 1360/90, ki je ustanovila Evropsko fundacijo za usposabljanje, je bila od sprejetja že večkrat spremenjena. Uredba je bila ob upoštevanju dodatnih sprememb in zaradi jasnosti razveljavljena in zamenjana z Uredbo (ES) št. 1339/2008.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1339/2008

20.1.2009

-

UL L 354, 31.12.2008, str. 82-93

Zadnja posodobitev 10.09.2015