Evropska unija in otrokove pravice

POVZETEK:

Agenda EU za otrokove pravice – COM(2011) 60 final

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Predstavlja agendo za okrepitev in varstvo otrokovih pravic, kot jih določajo načela v Listini EU o temeljnih pravicah in Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah. Vse politike EU, ki imajo učinek na otroke, morajo spoštovati njihove pravice.

KLJUČNE TOČKE

Otrokove pravice morajo biti sestavni del oblikovanja politik EU. To pomeni, da je „pregled temeljnih pravic“ del vsakega osnutka zakonodajnega dokumenta.

Različni pravosodni sistemi EU morajo postati otroku prijaznejši. To velja za:

družinske spore,

vpis dokumentov v register,

pripor,

kazenske postopke in zapor,

osebno stanje in

obravnavanje otrok kot ranljivih prič.

Večina ranljivih otrok potrebuje zaščito, ker so:

invalidni,

ogroženi zaradi revščine,

žrtve spolnega izkoriščanja in trgovine z ljudmi,

prosilci za azil ali

zapuščeni.

Izkušenim in dobro usposobljenim strokovnjakom, ki lahko pomagajo otrokom, da se soočijo s šoki, ki jih doživijo, je treba svetovati, da bodo razumeli pravice in potrebe različnih starostnih skupin.

Posebna pozornost mora biti namenjena romskim otrokom v EU, ker so posebno ranljivi in izpostavljeni.

EU ima posebno klicno številko (št.: 116 000) za pogrešane otroke.

EU se je zavezala, da bo uveljavljala pravice otrok po vsem svetu, da bi jih zaščitila pred grožnjami, kot so nasilje, delo otrok, oboroženi spopadi in spolni turizem.

EU skrbi za to, da:

se otroci zavedajo svojih pravic,

dobijo možnost izražanja svojega mnenja,

se z njimi posvetujejo in jim prisluhnejo ter

se jim zagotovijo informacije o politikah EU, ki lahko imajo nanje vpliv.

OZADJE

Varstvo otrokovih pravic je priznano v Pogodbi o Evropski uniji (člen 3(3)) in v Listini EU o temeljnih pravicah (člen 24).

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Agenda EU za otrokove pravice (COM(2011) 60 final z dne 15. februarja 2011)

Zadnja posodobitev 25.01.2016