Nediskriminacija in enake možnosti v Evropski uniji

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2008) 420) – Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

KLJUČNE TOČKE

Krepitev boja proti diskriminaciji

Krepitev političnih orodij za dejavno spodbujanje enakih možnosti

Sporočilo dopolnjuje pravne ukrepe in poudarja vlogo nekaterih političnih orodij.

Financiranje

OZADJE

Spoštovanje skupnih vrednot svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin je zapisano v ustanovnih pogodbah EU. Pogodbe priznavajo, da je vsak posameznik enako pomemben in mora zato imeti pravičen dostop do življenjskih priložnosti.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza (COM(2008) 420 final, 2.7.2008).

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22–26).

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16–22).

Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37–43).

Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi (UL L 328, 6.12.2008, str. 55–58).

Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (UL C 378, 24.12.2013, str. 1–7).

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008) 426 final, 2.7.2008).

Zadnja posodobitev 12.01.2017