Zagotavljanje varnosti igrač v Evropski uniji

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, dostopne v EU. Te zahteve so oblikovane, da se zagotovi visoka raven zdravja in varnosti, zaščitita javnost in okolje ter zagotovi prosti pretok igrač v EU.

Direktiva opredeljuje posebne odgovornosti različnih subjektov v dobavni verigi od proizvajalca do uvoznika/trgovca na drobno/distributerja.

KLJUČNE TOČKE

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 20. julija 2009 in se mora v državah EU uporabljati od 20. julija 2011 (razen pravil o kemičnih snoveh, ki se morajo uporabljati od 20. julija 2013).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L 170, 30.6.2009, str. 1–37).

Nadaljnje spremembe Direktive 2009/48/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Komisije (EU) 2018/725 z dne 16. maja 2018 o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s kromom (VI) zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 122, 17.5.2018, str. 29–31).

Direktiva Komisije (EU) 2017/898 z dne 24. maja 2017 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (UL L 138, 25.5.2017, str. 128–130).

Direktiva Komisije (EU) 2017/774 z dne 3. maja 2017 o spremembi Dodatka C k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede fenola zaradi sprejetja specifičnih mejnih vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah (UL L 115, 4.5.2017, str. 47–49).

Direktiva Sveta (EU) 2017/738 z dne 27. marca 2017 o spremembi Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi s svincem zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 110, 27.4.2017, str. 6–8).

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1–1355).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1–849). Besedilo ponovno objavljeno v popravku (UL L 136, 29.5.2007, str. 3–280).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 20.07.2018