Izjeme za vertikalne sporazume o dobavi in distribuciji

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 330/2010 – uporaba Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj

Člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE IN ČLENA 101 PDEU?

Člen 101(1) PDEU prepoveduje sporazume, ki bi lahko prizadeli trgovino med državami EU in katerih cilj je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence. Vendar pa so sporazumi, ki ustvarjajo zadostne koristi, s katerimi je mogoče prevladati nad protikonkurenčnimi učinki, izvzeti iz te prepovedi iz člena 101(3) PDEU.

Ta uredba omogoča skupinsko izjemo od člena 101(1) PDEU za vertikalne sporazume*, ki izpolnjujejo določene zahteve. Ti sporazumi lahko, na primer, proizvajalcu pomagajo vstopiti na nov trg ali preprečijo razmere, v katerih se en distributer neupravičeno okorišča s promocijskimi prizadevanji drugega distributerja, ali omogočijo dobavitelju amortizacijo naložbe za posamezno stranko.

KLJUČNE TOČKE

Zahteve za uporabo uredbe

Pred izvzetjem določenega vertikalnega sporazuma iz člena 101(1) PDEU morajo biti izpolnjene določene zahteve:

Nedopustne omejitve

Izvzetje celotnega sporazuma iz ugodnosti te uredbe povzroči pet omejitev, tudi če je tržni delež dobavitelja in kupca pod 30 %. Zaradi verjetne škode, ki jo povzročijo potrošnikom, se obravnavajo kot hudo omejevanje konkurence. V večini primerov bodo prepovedane, šteje pa se za malo verjetno, da vertikalni sporazumi, ki jih vključujejo, izpolnjujejo pogoje iz člena 101(3) PDEU:

Omejitev tržnega deleža na 30 %

Vertikalni sporazum spada na področje uporabe te uredbe, če tržni delež dobavitelja in tudi kupca blaga ali storitev ne presega 30 %. Za dobavitelja je za uporabo skupinske izjeme odločilen tržni delež na ustreznem dobavnem trgu, tj. na trgu, na katerem prodaja blago ali storitve. Za kupca je za uporabo uredbe odločilen tržni delež na ustreznem nakupnem trgu, tj. na trgu, na katerem kupuje blago ali storitve.

Izvzete omejitve

Uredba se uporablja za vse vertikalne omejitve, ki niso navedene zgoraj. Vendar določa posebne pogoje za tri vertikalne omejitve:

Če ti pogoji niso izpolnjeni, so te vertikalne omejitve izključene iz izvzetij iz uredbe. Vendar pa se uredba še naprej uporablja za preostali del vertikalnega sporazuma, če se lahko ta del uporablja neodvisno od neizvzetih vertikalnih omejitev.

Evropska komisija je objavila tudi smernice o vertikalnih omejitvah. Te opisujejo pristop k vertikalnim sporazumom, ki jih uredba ne zajema.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. junija 2010 in preneha veljati 31. maja 2022.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

Vertikalni sporazumi: sporazumi o prodaji in nabavi blaga ali storitev med podjetji, ki poslujejo na različnih stopnjah proizvodne ali distribucijske verige, na primer sporazumi o distribuciji med proizvajalci in prodajalci na debelo ali drobno.

GLAVNA DOKUMENTA

Uredba Komisije (EU) št. 330/2010 z dne 20. aprila 2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj (UL L 102, 23.4.2010, str. 1–7).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila za podjetja – člen 101 (prejšnji člen 81 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 88–89).

POVEZANI DOKUMENT

Smernice o vertikalnih omejitvah (UL C 130, 19.5.2010, str. 1–46).

Zadnja posodobitev 08.01.2019