Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1920/2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba revidira in nadomešča Uredbo (EGS) št. 302/93, s katero je bil prvotno ustanovljen Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA).

Vlogo Centra razširja na vidike spremljanja, kot so novi trendi glede uporabe drog, zlasti hkratna uporaba več vrst drog (ko se prepovedane droge uporabljajo hkrati z dovoljenimi drogami ali zdravili).

Uredba je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/2101 glede izmenjave informacij o novih psihoaktivnih snoveh* in sistema zgodnjega opozarjanja na te snovi ter postopka ocene tveganja zanje.

KLJUČNE TOČKE

Center:

Njegovi glavni cilji so:

Prednostna področja

Center se osredotoča na:

Mreža Reitox

EMCDDA je za izpolnjevanje svoje poglavitne naloge, to je zagotavljanje zanesljivih in primerljivih informacij o drogah, razvil orodje za harmonizirano zbiranje nacionalnih podatkov prek mreže Reitox.

Reitox povezuje nacionalne sisteme obveščanja o drogah in je glavno sredstvo, s pomočjo katerega EMCDDA izmenjuje podatke in metodološke informacije o drogah in zasvojenosti z drogami v EU.

Podatki, ki se zberejo v okviru mreže Reitox, se uporabljajo tudi za:

Mrežo sestavlja po ena kontaktna točka za vsako sodelujočo državo EU, ki je vključena v EMCDDA, in kontaktna točka za Komisijo.

Okrepljen nadzor in postopek ocene tveganja

Uredba (EU) 2017/2101 zahteva, da države EU zagotovijo, da njihove nacionalne kontaktne točke in nacionalne enote Europola Centru predložijo informacije, ki jih zberejo o novih psihoaktivnih snoveh.

EMCDDA v tesnem sodelovanju z Europolom zbira, primerja, analizira in ocenjuje informacije ter jih hitro pošlje nacionalnim kontaktnim točkam, nacionalnim enotam Europola in Komisiji. S tem se zagotovi, da vsi čim prej prejmejo informacije za namene zgodnjega opozarjanja, Centru pa omogoča tudi pripravo začetnega poročila o novi psihoaktivni snovi, kadar obstaja zaskrbljenost, da bi lahko snov predstavljala zdravstvena ali socialna tveganja na ravni EU.

Komisija lahko v dveh tednih od prejema začetnega poročila zahteva, da Center oceni morebitna tveganja, ki jih predstavlja nova psihoaktivna snov, in pripravi poročilo o oceni tveganja. Center mora predložiti poročilo o oceni tveganja v šestih tednih od prejema zahteve Komisije. Komisija na podlagi postopka ocene tveganja odloči, ali bi bilo treba zadevno novo psihoaktivno snov vključiti v opredelitev pojma „prepovedana droga“ v skladu s postopkom iz Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ – kazniva dejanja in kazni – promet s prepovedanimi drogami.

Organizacija in delovanje

Center, ki je bil ustanovljen leta 1993 in ima sedež v Lizboni (Portugalska) ter je ena od decentraliziranih agencij EU, sestavlja upravni odbor, ki mu pomagajo:

Center tesno sodeluje z nacionalnimi kontaktnimi točkami mreže Reitox in drugimi partnerskimi organizacijami. Svoje naloge izvaja v skladu s strategijo, ki opredeljuje glavne cilje dela za določeno obdobje. Cilj njegove strategije do leta 2025 in programa za obdobje 2018–2020 je prispevati k varnejši in bolj zdravi Evropi. Program se osredotoča na:

Center prav tako krepi svojo podporo evropski raziskavi o alkoholu in drugih drogah med šolsko mladino in namerava v triletnem obdobju:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 16. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1920/2006 revidira in nadomešča Uredbo (EGS) št. 302/93 (in njene nadaljnje spremembe).

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Psihoaktivne snovi: snov v čisti obliki ali v pripravku, ki ni zajeta v Enotni konvenciji Združenih narodov o mamilih iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972, ali v Konvenciji Združenih narodov o psihotropnih substancah iz leta 1971, a lahko predstavlja zdravstvena ali socialna tveganja, podobna tistim, ki jih predstavljajo snovi, zajete v teh konvencijah. Te snovi v primeru zaužitja vplivajo na duševno stanje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev) (UL L 376, 27.12.2006, str. 1–13).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1920/2006 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi minimalnih določb glede elementov kaznivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami (UL L 335, 11.11.2004, str. 8–11).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 11.01.2019