Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu

 

POVZETEK:

Sklep (2003/C 218/01) o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ustanavlja Svetovalni odbor za varnost in zdravje pri delu, tripartitno posvetovalno telo, katerega pristojnost je pomagati Evropski komisiji pri pripravi in izvajanju sklepov, sprejetih na področju varnosti in zdravja pri delu, in pospeševati sodelovanje med nacionalnimi upravami, sindikati in organizacijami delodajalcev.

KLJUČNE TOČKE

Odbor, ustanovljen za racionalizacijo posvetovalnega procesa na področju zdravja in varnosti pri delu, pokriva vse javne in zasebne gospodarske sektorje. Njegove glavne naloge so:

Odbor sestavljajo 3 polnopravni člani iz vsake države EU:

V okviru odbora se oblikujejo tri interesne skupine. Vsaka interesna skupina izbere med svojimi člani osebo za stike in imenuje koordinatorja.

Odboru predseduje generalni direktor, ki je pri Komisiji pristojen za socialno politiko. Odbor se sestane dvakrat letno na plenarnem zasedanju. Komisija (Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) opravlja tajniške storitve za odbor.

Način delovanja odbora ureja pravilnik, ki ga je odbor sprejel 18. novembra 2004 na podlagi ugodnega mnenja Komisije.

Pravilnik opredeljuje tudi postopke odločanja, ki jih je treba upoštevati za sprejetje katerega koli uradnega stališča odbora. Možni postopki so:

Mnenja, ki jih sprejme odbor, niso zavezujoča za Komisijo.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (2003/C 218/01) (UL L 218, 13.9.2003, str. 1–4).

POVEZANI DOKUMENTI

Mnenje Komisije o osnutku Poslovnika Svetovalnega odbora za zdravje in varnost pri delu (COM(2004) 756 final, 17.11.2004).

Zadnja posodobitev 30.11.2016