Izpostavljenost kemičnim dejavnikom

Ta direktiva določa minimalne zahteve za varovanje delavcev pred tveganjem za njihovo zdravje in varnost, ki je posledica vpliva kemikalij na delovnem mestu. Določa mejne vrednosti in preventivne ukrepe.

AKT

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1988 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

POVZETEK

PODROČJE UPORABE

Direktiva 98/24/ES se uporablja za delavce, ki so izpostavljeni nevarnim kemikalijam, če so njene določbe ugodnejše od določb Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem.

Okvirna direktiva 89/391/EGS, v kateri so določene minimalne zahteve za varovanje delavcev pred nevarnostmi za zdravje in varnosti zaradi izpostavljenosti kemikalijam, se uporablja v celoti, kar ne posega v strožje ali specifične določbe, ki jih vsebuje ta direktiva.

Po odobritvi Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi je bilo treba direktivo iz leta 1998 in štiri druge direktive uskladiti z novimi določbami. Spremembe so bile vključene v Direktivo 2014/27/EU. V njej so opredeljene nevarne kemikalije ter standardni simboli in stavki na etiketah na embalaži in varnostnih listih, ki uporabnike obveščajo o povezanih tveganjih.

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Ocenjevanje tveganja

Delodajalec mora ugotoviti, ali na delovnem mestu obstajajo nevarne kemikalije. Če jih ugotovi, mora oceniti tveganje za zdravje in varnost zaradi prisotnosti kemikalij. To oceno je treba sproti dopolnjevati.

Preprečevanje nevarnosti

Delodajalci morajo sprejeti potrebne preventivne ukrepe, s katerimi odstranijo ali kar najbolj zmanjšajo tveganja. Delodajalci morajo priskrbeti primerno opremo, znižati trajanje katere koli izpostavljenosti in zagotoviti postopke za varno ravnanje, skladiščenje in prevoz nevarnih kemikalij. Če je mogoče, je treba kemikalije ali postopke zamenjati z manj nevarnimi.

Zakonodaja določa, da je treba določiti indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Ravnanje ob nesrečah, incidentih in nujnih primerih

Delodajalci morajo določiti akcijske načrte, ki opredeljujejo ustrezno ukrepanje v primeru nesreče, vključno z obveščanjem prizadetih delavcev. Te načrte je treba dopolniti z rednimi varnostnimi vajami ter ustreznimi objekti in ukrepi za prvo pomoč.

Obveščanje in usposabljanje delavcev

Delodajalci morajo delavce seznaniti z ocenami tveganja, podatki o nevarnih kemičnih snoveh v prostorih podjetja in ustreznimi mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. Delodajalci morajo zagotoviti tudi usposabljanje in podrobnosti o ustreznih varnostnih ukrepih.

RAZNE DOLOČBE

Prepovedi

Direktiva prepoveduje proizvodnjo, izdelavo ali uporabo nekaterih kemikalij, ki so navedene v Prilogi III. V nekaterih primerih so dovoljene izjeme, na primer v primeru znanstvene raziskave in preizkušanja. Delodajalec mora v teh primerih organom predložiti podatke, kot so količine, ki bodo uporabljene, in število delavcev, ki bi lahko bili udeleženi.

Nadzorovanje zdravja

Države članice EU morajo sprejeti ukrepe za izvajanje ustreznega nadzorovanja zdravja delavcev, katerih zdravje je lahko ogroženo. Evidence o zdravju in izpostavljenosti za posameznega delavca so obvezne.

Končne določbe

Države članice EU morajo Komisiji vsakih 5 let poslati poročilo o izvajanju različnih ukrepov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva Sveta 98/24/ES

25.5.1998

5.5.2001

UL L 131, 5.5.1998

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007

Direktiva 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

UL L 65, 5.3.2014

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989)

Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (UL L 245, 26.8.1992)

Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (UL L 348, 28.11.1992)

Direktiva Sveta 94/33/ES z dne 22. junija 1994 o varstvu mladih ljudi pri delu (UL L 216, 20.8.1994)

Direktiva 2004/37/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (UL L 158, 30.4.2004)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008)

Zadnja posodobitev: 05.05.2014