Ribiške ladje – zdravje in varnost delavcev na krovu

 

POVZETEK:

Direktiva 93/103/ES – minimalne varnostne in zdravstvene zahteve pri delu na ribiških ladjah

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva opredeljuje ukrepe in odgovornosti, namenjene izboljšanju zdravja in varnosti pri delu na ribiških ladjah.

KLJUČNE TOČKE

Lastniki ribiških ladij morajo zagotoviti, da njihova uporaba ne ogroža varnosti in zdravja delavcev ob upoštevanju predvidljivih vremenskih razmer. Pod pogoji Direktive 89/391/EGS morajo upoštevati tudi vse nevarnosti, s katerimi se spopadajo preostali delavci, kadar njihovi sodelavci zapustijo svoje delovno mesto, da bi se odzvali na nevarne razmere.

Nove ribiške ladje in glavna popravila ter predelave obstoječih ladij morajo izpolniti minimalne varnostne in zdravstvene zahteve do 23. novembra 1995, obstoječe ladje pa se morajo uskladiti v naslednjih sedmih letih.

Vsi dogodki na morju, ki vplivajo na varnost in zdravje delavcev na krovu, morajo biti sporočeni ustreznim organom in zabeleženi v ladijskem dnevniku.

Države EU morajo zagotoviti redne preglede ladij, ki jih opravijo za to pooblaščeni organi, da zagotovijo skladnost s to direktivo.

Obveznosti lastnika

Lastniki morajo zagotoviti, da se ladje in njihov pribor čistijo in dobro vzdržujejo ter morajo upoštevati podrobne zahteve, navedene v prilogah k direktivi na naslednjih področjih:

Na krovu ladje je treba hraniti ustrezno in primerno opremo za izredne razmere in preživetje.

Usposabljanje in posvetovanje

Delavci morajo biti obveščeni o vseh zdravstvenih in varnostnih ukrepih ter se ustrezno usposabljati, zlasti za preprečevanje nezgod in uporabo opreme za reševanje in preživetje. Vsakdo, ki bo verjetno poveljeval ladji, pa se mora dodatno usposabljati za preprečevanje poklicnih bolezni in nesreč, za stabilnost in vzdrževanje ladje v vseh predvidljivih razmerah ter za radijsko navigacijo in komunikacije.

Z delavci in njihovimi predstavniki se je treba posvetovati o varnostnih in zdravstvenih ukrepih v skladu z Direktivo 89/391/EGS. Predstavniki morajo dobiti sredstva za izvajanje teh dejavnosti, vključno s prostim časom brez vpliva na plačo, in zaradi tega ne smejo biti kaznovani. Prav tako morajo imeti možnost, da med inšpekcijskimi pregledi pristojnega organa izrazijo svoja opažanja v skladu s pogoji sodelovanja delavcev, ki so določeni v Direktivi 89/391/EGS.

Izvajanje

Države EU vsakih pet let poročajo Evropski komisiji o izvajanju te direktive v praksi ter vključijo stališča delodajalcev in delavcev.

Poročilo Komisije iz leta 2009 ocenjuje izvajanje te direktive v praksi pa tudi direktive o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah iz leta 1992.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 2. januarja 1994. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 23. novembra 1995.

OZADJE

Za več informacij glejte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 93/103/ES z dne 23. novembra 1993 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah pri delu na ribiških ladjah (trinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 307, 13.12.1993, str. 1–17).

Nadaljnje spremembe Direktive 93/103/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva Sveta 92/29/EGS z dne 31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L 113, 30.4.1992, str. 19–36).

Glejte prečiščeno besedilo.

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju direktiv o zdravju in varnosti pri delu 93/103/ES (ribiške ladje) in 92/29/EGS (medicinska oskrba na ladjah) v praksi (COM(2009) 599 final z dne 29. oktobra 2009).

Zadnja posodobitev 18.08.2016