Zdravje in varnost delavcev v ekstraktivnih dejavnostih

POVZETEK:

Direktiva Sveta 92/104/EGS – Varnost in zdravje delavcev v površinskih in podzemnih ekstraktivnih dejavnostih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Določa minimalne zahteve za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih pridobivanja rudnin.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva zajema površinsko in podzemno pridobivanje rudnin, vključno z iskanjem in pripravo pridobljenih snovi za prodajo. Ne zajema poznejše predelave pridobljenih snovi.

Za zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja delavcev delodajalec zagotovi, da:

so delovna mesta načrtovana in organizirana tako, da lahko delavci delajo, ne da bi ogrožali svoje zdravje in varnost ter zdravje in varnost drugih delavcev;

je vedno zagotovljen nadzor s strani odgovorne osebe;

je delo, ki vključuje posebno tveganje, zaupano le pristojnim zaposlenim in se opravlja v skladu z navodili;

so vsa varnostna navodila razumljiva vsem delavcem, ki so jim namenjena;

je zagotovljena primerna oprema za prvo pomoč in

se redno izvaja vse potrebno usposabljanje glede varnosti pri delu.

Delodajalec, ki je odgovoren za izvajanje vseh ukrepov za varnost in zdravje, pripravi dokument o varnosti in zdravju, ki kaže, da je tveganje, ki so mu delavci izpostavljeni, ocenjeno in je delovno mesto varno. Kadar so navzoči delavci iz drugih podjetij, mora dokument opisati tudi cilje usklajevanja in izvajanja postopkov.

Delodajalec bo tudi:

nemudoma obveščal pristojne organe o nezgodah pri delu in primerih resne nevarnosti;

sprejemal ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in gašenje požarov in nastanek eksplozivnega ali drugega zdravju škodljivega ozračja;

v primeru nevarnosti zagotavljal sredstva za umik in reševanje;

vzpostavil opozorilne in druge komunikacijske sisteme, ki omogočajo pomoč, umik in reševalne operacije;

obveščal delavce o sprejetih ukrepih glede varnosti in zdravja na delovnem mestu;

zagotavljal delavcem redne zdravstvene preglede v zvezi z njihovo dejavnostjo;

zagotavljal posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje pri zadevah v zvezi z varnostjo in zdravjem.

Podrobne zahteve so navedene v prilogah k direktivi.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 7. decembra 1992.

OZADJE

Zdravje in varnost pri delu: področje dejavnosti na spletnem mestu Evropske komisije

AKT

Direktiva Sveta 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS)

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 92/104/EGS

7.12.1992

7.12.1994

UL L 404, 31.12.1992, str. 10–25

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007, str. 21–24

Zadnja posodobitev 15.10.2015