Zagotavljanje varnostnih in zdravstvenih znakov pri delu

Ta direktiva bo uvedla sistem varnostnih znakov Skupnosti, ki bo zmanjšal tveganja za nesreče pri delu in poklicne bolezni.

AKT

Direktiva Sveta 92/58/EGS z dne 24. junija 1992 o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri delu (deveta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) [Uradni list L 245, 26.8.92]. [Glej akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Direktiva 92/58/EGS določa minimalne zahteve glede varnostnih in zdravstvenih znakov pri delu . Te zahteve na primer določajo mesto in označitev znakov na tablah na posodah in ceveh, opremi za gašenje požarov, nekaterih prometnih poteh, svetlobnih znakih in zvočnih signalih ter uvajajo ustrezno govorno komunikacijo in ročne signale .

Ta direktiva dopolnjuje Okvirno direktivo 89/391/EGS o zdravju in varnosti pri delu.

Ta direktiva se ne uporablja za znake za dajanje nevarnih snovi in pripravkov, proizvodov in/ali opreme na trg, razen če se drugi predpisi Evropske unije posebej sklicujejo nanjo, in za znake, ki se uporabljajo za urejanje cestnega, železniškega, celinskega vodnega, pomorskega ali zračnega prometa.

Dolžnosti delodajalcev

Delodajalci morajo zagotoviti varnostne znake, kjer se tveganjem s preventivnimi ukrepi ali postopki, uporabljenimi za organizacijske ukrepe, ni mogoče izogniti ali jih ustrezno zmanjšati.

Znake, uporabljene za urejanje cestnega, železniškega, celinskega vodnega, pomorskega ali zračnega prometa, je mogoče namestiti znotraj podjetij in obratov, kadarkoli je to ustrezno.

Dodatne informacije

Države članice lahko opredelijo nekatere izjeme z določenimi omejitvami glede natančnosti.

Delavci morajo biti obveščeni o ukrepih, ki jih je treba izvesti, in morajo prejeti ustrezno usposabljanje (natančna navodila).

Delodajalci se morajo posvetovati z delavci in jim omogočiti, da sodelujejo pri zadevah, ki jih zajema direktiva.

Tehnične prilagoditve za priloge bo sprejela Komisija, ki ji bo pomagal odbor (člen 17 Direktive 89/391/EGS).

Države članice morajo Komisiji vsakih pet let poročati o izvajanju direktive v praksi. Komisija mora Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru redno poročati o izvajanju direktive.

Kontekst

Direktiva razveljavlja Direktivo 77/576/ES o varnostnih znakih na delovnem mestu.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti - Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 92/58/EGS

22.7.1992

24.6.1994

UL L 245, 26.8.1992

Akt

Začetek veljavnosti - Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/30/ES

28.6.2007

31.12.2012

UL L 165, 27.6.2007

Direktiva 2014/27/EU

25.3.2014

1.6.2015

UL L 65, 5.3.2014

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o izvajanju direktiv o zdravju in varstvu pri delu 92/57/EGS (začasna in premična gradbišča) ter 92/58/EGS (varnostni znaki pri delu) v praksi [ KOM(2008) 698 konč. - Ni objavljeno v Uradnem listu].

Komisija v tem sporočilu predstavlja pozitivno poročilo o izvajanju Direktive 92/58/EGS. Pravzaprav je večina od 15 držav članic Evropske unije svojo zakonodajo dopolnila z novimi predpisi in zahtevami, ki so določeni v tej direktivi.

Izvajanje določb direktive je izboljšalo nacionalne sisteme za zagotavljanje učinkovitejših varnostnih znakov na delovnem mestu. Vendar pa Komisija ugotavlja, da so delavci še vedno slabo obveščeni o predpisih glede znakov in zato spodbuja podjetja, naj okrepijo svoje dejavnosti usposabljanja.

Zadnja posodobitev: 06.05.2014