Agencija EU za varnost in zdravje pri delu

 

POVZETEK:

Uredba(ES) št. 2062/94 – Agencija EU za varnost in zdravje pri delu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ustanavlja Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotavljala tehnične, znanstvene in ekonomske informacije za organe EU, države EU in zainteresirane stranke na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Naloge

Naloge Agencije vključujejo:

Struktura

Strategija

Agencija pripravlja letne programske dokumente, ki temeljijo na šestletni strategiji družbe. Strategija 2014–2020 zajema šest prednostnih področij s poudarkom na mrežnem povezovanju in je skladna s strateškim okvirom za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 9. septembra 1994.

OZADJE

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1-7).

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2062/94 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (COM(2014) 332 final z dne 6. junija 2014).

Zadnja posodobitev 05.12.2016