Sistem za priznavanje poklicnih kvalifikacij

 

POVZETEK:

Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Začasna mobilnost

Stalna poslovna enota

Direktiva predvideva tri sisteme za priznavanje kvalifikacij:

Delni dostop

Preverjanje jezika

Evropska poklicna izkaznica

Dostop do spletnih informacij in postopkov

Izvedbeni in delegirani akti

Leta 2015 je Komisija sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2015/983, ki določa postopek za:

Leta 2020 je Komisija sprejela Izvedbeno Uredbo (EU) 2020/1190 o popravku Uredbe (EU) 2015/983 in pojasnila, da pristojni organ v domači državi EU odloči, ali se podaljša začasna evropska poklicna izkaznica, izdana po predhodnem preverjanju kvalifikacij na podlagi člena 7(4) Direktive.

Komisija je sprejela tudi delegirane sklepe (EU) 2016/790, (EU) 2017/2113, (EU) 2019/608 in (EU) 2020/548, ki spreminjajo Prilogo V k Direktivi 2005/36/ES in posodabljajo seznam dokazil za avtomatično priznavanje formalnih kvalifikacij in programov usposabljanja.

Z Delegirano uredbo (EU) 2019/907 o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja je bila leta 2019 oblikovana dodatna in prostovoljna shema avtomatičnega priznavanja za učitelje smučanja po vsej EU. Za učitelje smučanja, ki niso zajeti v skupnem preizkusu usposobljenosti za učitelje smučanja, kljub temu velja skupen sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij, ki je določen v direktivi.

Pandemija COVID-19

Po izbruhu pandemije COVID-19 in uvedbi ukrepov za obvladovanje učinka krize je Komisija sprejela sporočilo, ki vsebuje smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

OZADJE

Ker se delovno sposobno prebivalstvo v številnih državah EU zmanjšuje, zahteve po visokokvalificiranih osebah pa se bodo verjetno zviševale, bi bilo treba njihove kvalifikacije po vsej EU priznavati hitro ter na preprost in zanesljiv način.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22–142).

Nadaljnje spremembe Direktive 2005/36/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/983 z dne 24. junija 2015 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 159, 25.6.2015, str. 27–42).

Glej prečiščeno različico.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1190 z dne 11. avgusta 2020 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2015/983 o postopku za izdajo evropske poklicne izkaznice in uporabi mehanizma opozarjanja v skladu z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 262, 12.8.2020, str. 4–5).

Sporočilo Komisije – Smernice o nujni pomoči EU pri čezmejnem sodelovanju na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19 (UL C 111 I/01, 3.4.2020, str. 1–5).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/907 z dne 14. marca 2019 o uvedbi skupnega preizkusa usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 145, 4.6.2019, str. 7–18).

Glej prečiščeno različico.

Sklep Komisije 2007/172/ES z dne 19. marca 2007 o ustanovitvi skupine koordinatorjev za priznavanje poklicnih kvalifikacij (UL L 79, 20.3.2007, str. 38–39).

Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36–43).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17–18).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 16.11.2020