Mobilnost za študente, pripravnike, mlade prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja

 

POVZETEK:

Priporočilo 2001/613/ES o mobilnosti v EU za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

Namen priporočila, ki je bilo sestavljeno po sestanku Evropskega sveta v Lizboni leta 2000, je podpreti prosto gibanje na področju izobraževanja in usposabljanja. Države Evropske unije (EU) poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje mobilnosti študentov, učiteljev in osebja za usposabljanje v EU.

KLJUČNE TOČKE

Priporočilo poziva države EU, naj odpravijo zakonske, upravne, jezikovne in kulturne ovire za ljudi, ki:

v drugi državi EU.

Med drugimi predlaga naslednja vprašanja, cilje in predloge:

Ukrepi, ki specifično zadevajo študente ali udeležence usposabljanja

Ukrepi, ki zadevajo mlade prostovoljce

Ukrepi, ki zadevajo učitelje in vodje usposabljanja

Države EU naj bi vsaki dve leti pripravile poročilo o izvedenih ukrepih na podlagi teh priporočil.

OZADJE

Podana priporočila so sprva veljala za programe EU, kot so Socrates (izobraževanje), Leonardo da Vinci (poklicno usposabljanje) in Mladina, ki so zdaj vsi del programa Erasmus+, in dopolnjujejo ukrepe, ki so zdaj del programa ET 2020, ki zajema sodelovanje pri izobraževanju, usposabljanju in vseživljenjskem učenju.

GLAVNI DOKUMENT

Priporočilo 2001/613/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. julija 2001 o mobilnosti v Skupnosti za študente, udeležence usposabljanja, prostovoljce, učitelje in vodje usposabljanja (UL L 215, 9.8.2001, str. 30–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Priporočilo Sveta z dne 28. junija 2011 – Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih (UL C 199, 7.7.2011, str. 1–5).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pobuda Mladi in mobilnost za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče rasti v Evropski uniji (COM(2010) 477 final z dne 15. septembra 2010).

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) (UL C 155, 8.7.2009, str. 11–18).

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 15. novembra 2007, o izboljšanju kakovosti izobraževanja učiteljev (UL C 300, 12.12.2007, str. 6–9).

Odločba št. 2241/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o enotnem okviru Skupnosti za preglednost kvalifikacij in usposobljenosti (Europass) (UL L 390, 31.12.2004, str. 6–20).

Zadnja posodobitev 19.12.2016