Okrepitev izvrševanja zakonodaje EU o napotitvi delavcev

 

POVZETEK:

Direktiva 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

Direktiva 2014/67/ES o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev

KAJ JE NAMEN TEH DIREKTIV?

KLJUČNE TOČKE

Direktiva 96/71/ES

Direktiva 2014/67/EU

Učinkovitejše preprečevanje, spremljanje in kaznovanje zlorabe veljavnih pravil

Izboljšan dostop do informacij

Okrepljeno upravno sodelovanje

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi

Direktiva (EU) 2018/957 o spremembi uvaja številna nova pravila:

OD KDAJ SE TE DIREKTIVE UPORABLJAJO?

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 18, 21.1.1997, str. 1–6).

Nadaljnje spremembe Direktive 96/71/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg („uredba IMI“) (UL L 159, 28.5.2014, str. 11–31).

Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 173, 9.7.2018, str. 16–24).

Popravek Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL L 91, 29.3.2019, str. 77).

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES („uredba IMI“) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1–11).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive Sveta 88/599/EGS (UL L 102, 11.4.2006, str. 35–44).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 28.04.2020