Vloga odborov v izvedbenih pooblastilih Evropske komisije

Evropska komisija se mora pred sprejetjem izvedbenih aktov o predlogu njihovih osnutkov posvetovati z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki iz vsake države Evropske unije (EU).

AKT

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

POVZETEK

Evropska komisija se mora pred sprejetjem izvedbenih aktov o predlogu njihovih osnutkov posvetovati z odborom, ki ga sestavljajo predstavniki iz vsake države Evropske unije (EU).

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa pravila, na podlagi katerih države EU nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)). Ta nadzor se izvaja s pomočjo postopka v odboru, ki je v žargonu EU poznan kot „komitologija“: to pomeni, da mora Komisija vsak osnutek izvedbenega akta predložiti odborom, ki jih sestavljajo predstavniki držav EU in ki jim predseduje Komisija.

V skladu z zadnjim poročilom Komisije o spremembah v sistemu komitologije obstaja približno 300 odborov, ki pokrivajo praktično vse pristojnosti EU (zlasti kmetijstvo, okolje, promet, zdravje in potrošnike itn.). Komisija je leta 2013 sprejela več kot 1 700 izvedbenih aktov.

KLJUČNE TOČKE

Uredba določa dva postopka za nadziranje izvajanja izvedbenih pooblastil Komisije (ki ju odobri zakonodajalec).

Postopek pregleda: uporablja se zlasti za: (i) ukrepe, ki se splošno uporabljajo, in (ii) ukrepe na določenih področjih politike (na primer na področju kmetijstva, ribištva, okolja, zdravja, trgovine in obdavčitve).

Izvedbeni akti Komisije morajo prejeti podporo kvalificirane večine (sistem ponderiranega glasovanja, v katerem mora podporo dati 16 od 28 držav EU (1), ti glasovi podpore pa morajo predstavljati najmanj 65 % prebivalstva EU) odbora. Če odbor poda negativno mnenje, lahko Komisija predloži osnutek akta odboru za pritožbe, da bi ugotovila, ali bi se pregled ukrepa moral nadaljevati ali pa bi bilo treba besedilo spremeniti. Če po razpravi v odboru mnenje ni podano, Komisija lahko sprejme osnutek akta pod določenimi pogoji.

Svetovalni postopek: na splošno se uporablja za vse ostale izvedbene ukrepe (na primer, posamezne ukrepe na področju kulture). Komisija mora v celoti upoštevati mnenje odbora, ki se sprejme z navadno večino (večino tistih, ki glasujejo).

Pravica Evropskega parlamenta in Sveta do nadzora: kadar se temeljni akt sprejme v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (najpogostejši postopek odločanja, ki zajema večino področij politike in v katerem imata Evropski parlament in Svet enak vpliv), lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli obvestita Komisijo, da predlog izvedbenega akta po njunem mnenju presega pooblastila Komisije. V takšnih primerih mora Komisija pregledati osnutek akta in se odločiti, ali ga bo ohranila, spremenila ali umaknila.

VELJAVNOST UREDBE

Od 1. marca 2011.

OZADJE

Člen 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije omogoča Komisiji, da sprejme izvedbene ukrepe za pravni akt, če so potrebni enotni pogoji za izvajanje. Temeljni pravni akt mora pooblastila za sprejemanje izvedbenih aktov izrecno prenesti na Komisijo.

Glejte tudi spletno mesto Evropske komisije o komitologiji.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 182/2011

1.3.2011

-

UL L 55, 28.2.2011, str. 13-20

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije o delu odborov v letu 2013 (COM(2014) 572 final, 16.9 2014)

Zadnja posodobitev 20.01.2015(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).