Lizbonska pogodba

 

POVZETEK:

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti

KAJ JE NAMEN TE POGODBE?

KLJUČNE TOČKE

Institucionalne spremembe

Evropski parlament

Evropski svet

Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad, kar zagotavlja EU večjo kontinuiteto in usklajenost. Uradno je priznan kot institucija EU, ki določa splošne politične smernice in prednostne naloge EU.

Z večino glasov izvoli predsednika za dobo 30 mesecev z možnostjo enkratne ponovne izvolitve, s čimer se zamenja prejšnja šestmesečna rotirajoča vloga.

Svet

Pri potrditvi zakonodaje uporablja nova pravila večinskega glasovanja. Za zagotovitev večine je potrebna udeležba najmanj 55 % držav EU, ki predstavljajo najmanj 65 % prebivalstva EU. Za blokiranje predloga mu morajo nasprotovati najmanj štiri države.

Svet se sestaja javno ter razpravlja in glasuje o osnutku zakonodaj.

Evropska komisija

Predsednik Komisije je:

Sodišče Evropske unije

Njegova pristojnost se razširi na vsa področja politike EU, razen na skupno zunanjo in varnostno politiko.

Evropska centralna banka (ECB)

ECB je z vključitvijo v člen 13 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) danes uradno priznana kot institucija EU.

Skupna zunanja in varnostna politika

Pogodba:

Druge spremembe

Politike EU

Prejšnjo strukturo v obliki stebra zdaj nadomesti nova porazdelitev pristojnosti:

Krepitev demokracije

Pogodba:

Izstop iz EU

Pogodba prvič določa formalni postopek, ki se uporabi, če država EU želi izstopiti iz EU (člen PEU – glej povzetek člena 50 o pogajanjih z Združenim kraljestvom (1)).

OD KDAJ SE TA POGODBA UPORABLJA?

Podpisana je bila 13. decembra 2007, veljati pa je začela 1. decembra 2009.

OZADJE

Lizbonska pogodba v veliki meri temelji na Pogodbi o Ustavi za Evropo. Namen te je bil nadomestiti ustanovni pogodbi EU z enim samim besedilom. Podpisana je bila v Rimu 29. oktobra 2004. Da bi začela veljati, jo je moralo ratificirati vseh (takratnih) 27 držav EU (ratificiralo jo je 17 držav). Vendar je bila zavrnjena na nacionalnih referendumih v Franciji in na Nizozemskem leta 2005.

Nasprotno pa Lizbonska pogodba ti pogodbi spreminja, tako kot sta to storili že Amsterdamska pogodba in Pogodba iz Nice. Vključuje večino institucionalnih reform in reform politike, ki so predvidene v Ustavni pogodbi.

KLJUČNI POJMI

Demokratična enakost: EU mora spoštovati načelo enakosti svojih državljanov, ki so deležni enake obravnave s strani njenih institucij, organov, uradov in agencij (člen 9 PEU).
Predstavniška demokracija: Evropski parlament neposredno zastopa državljane na ravni EU.
Participativna demokracija: državljani EU imajo pravico do sodelovanja v odločitvah EU in komunikacije z institucijami EU, na primer, v okviru dialoga prek organizacij civilne družbe, katerih člani so.

GLAVNI DOKUMENT

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne 13. decembra 2007 (UL C 306, 17.12.2007, str. 1–271).

Zadnja posodobitev 15.12.2017(1) Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 izstopi iz Evropske unije in postane tretja država (ki ni članica EU).