Zunanja in varnostna politika na ravni EU

 

POVZETEK

KAKO EU IZVAJA ZUNANJO IN VARNOSTNO POLITIKO?

Z izvajanjem svoje skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ki zajema vsa področja zunanje politike in vsa vprašanja glede varnosti EU.

SZVP vključuje tudi skupno varnostno in obrambno politiko (SVOP), ki zajema vidike obrambe ter vojaškega in civilnega kriznega upravljanja v okviru politike EU.

KLJUČNE TOČKE

Za zunanjo in varnostno politiko EU veljajo posebna pravila in postopki:

Odločanje

Evropski svet (vrh, ki ga sestavljajo voditelji držav/vlad držav EU in se sestane vsaj štirikrat na leto) prepoznava strateške interese EU, določa cilje in opredeljuje širši namen SZVP.

Ob upoštevanju teh ciljev in strateške usmeritve Svet EU glasuje o ukrepih ali stališčih, ki naj bi jih EU sprejela v okviru SZVP.

Medtem ko je za odločitve Sveta EU potrebno soglasje, je o posameznih vidikih odločitev mogoče odločati z glasovanjem s kvalificirano večino, kar pomeni 55 % glasov držav EU, ki predstavljajo vsaj 65 % vseh prebivalcev EU.

Izvajanje

Visokemu predstavniku pomaga diplomatska služba EU, Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS).

Sodišče Evropske unije nima nobene pristojnosti na področju SZVP (člen 24 Pogodbe o Evropski uniji – PEU), razen za:

preverjanje zakonitosti omejevalnih ukrepov (npr. kazni), ki jih EU izvaja proti posameznikom in pravnim osebam;

spremljanje izvajanja SZVP s strani institucij EU.

Financiranje

Države EU financirajo operacije z vojaškimi ali obrambnimi posledicami.

Druge operativne odhodke financira splošni proračun EU.

OZADJE

SZVP, kot se imenuje danes, je bila skupaj s položajem visokega predstavnika in EEAS vzpostavljena leta 2009 z Lizbonsko pogodbo.

Zadnja posodobitev 08.12.2015