Evropska komisija

 

POVZETEK:

Člen 17 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 18 Pogodbe o Evropski uniji

Člen 244 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 245 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 246 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 247 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 248 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 249 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

Člen 250 PDEU – vloga, sestava, pristojnosti in delovanje Evropske komisije

KAJ JE NAMEN TEH ČLENOV POGODBE?

Ti členi določajo vlogo, sestavo, pristojnosti, postopke imenovanja in delovanje Evropske komisije, izvršilne veje EU.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

1. Predlaga nove zakonodajne akte – Komisija je edina institucija EU, ki Evropskemu parlamentu in Svetu uradno poda predlog zakonodajnih aktov za sprejetje.

2. Upravlja politike EU in dodeljuje finančna sredstva – Komisija skupaj s Parlamentom in Svetom določi prednostno porabo sredstev ter pripravi in izvršuje letni proračun.

3. Uveljavlja pravo EU – Komisija skupaj s Sodiščem EU zagotavlja, da se pravo EU pravilno uporablja v vseh državah EU.

4. Predstavlja EU na mednarodni ravni – govori v imenu vseh držav EU v mednarodnih organih (kot je Svetovna trgovinska organizacija – STO).

Sestava

Predsednik

Imenovanje

Zbirna preglednica

Pogodba o Evropski uniji

17

Vloga in sestava Komisije; imenovanje in pristojnosti predsednika Komisije

Pogodba o Evropski uniji

18

Imenovanje in pristojnosti visokega predstavnika Unije in podpredsednika Komisije

Pogodba o delovanju Evropske unije

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Delovanje Komisije

GLAVNI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji – Naslov III – Določbe o institucijah – Člena 17 in 18 (UL C 202, 7.6.2016, str. 26).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I – Določbe o institucijah – Poglavje 1 – Institucije – Oddelek 4 – Komisija – členi 244, 245, 246, 247, 248, 249 in 250 (UL C 202, 7.6.2016, str. 155–157).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Evropskega sveta 2013/272/EU z dne 22. maja 2013 o številu članov Evropske komisije (UL L 165, 18.6.2013, str. 98).

Zadnja posodobitev 11.10.2017