Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava EU

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava EU

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta uredba določa pravila in postopke za zaščito „žvižgačev“, tj. oseb, ki prijavijo* informacije o kršitvah* prava EU na ključnih področjih politike, ki jih pridobijo v delovnem okolju. Kršitve vključujejo nezakonita dejanja ali opustitve dejanj ter zlorabe.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za prijave:

Direktiva dopolnjuje posebno zakonodajo EU, ki že vključuje pravila o žvižgaštvu (zlasti o finančnih storitvah, pranju denarja, financiranju terorizma, varnosti v prometu in varstvu okolja).

Direktiva ne:

Zakonodaja zajema širok razpon oseb, zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju, vključno z osebami, ki podajo prijavo, ko se je njihovo delovno razmerje že končalo:

Posameznikom, ki javno razkrijejo svoje pomisleke, se zagotovi zaščita, pod pogojem, da:

Ureditve na področju prijav vključujejo:

Pravno varstvo

Da bi bili upravičeni do pravnega varstva, morajo posamezniki:

Žvižgači:

Države EU morajo:

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. decembra 2019, države pa jo morajo v nacionalno pravo prenesti do 17. december 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Prijava: ustno ali pisno sporočanje informacij o kršitvi.
Kršitev: dejanje ali opustitev dejanja, ki je nezakonito oziroma nezakonita ali ki izničuje cilj zakonodaje EU.
Povračilni ukrep: vsako neposredno ali posredno ravnanje, ki bi lahko povzročilo škodo žvižgaču.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17–56).

Zadnja posodobitev 20.05.2020