Informacijska tehnologija za carinske namene

 

POVZETEK:

Sklep 2009/917/PNZ o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

KLJUČNE TOČKE

CIS sestavlja centralna podatkovna zbirka, ki je dostopna iz vsake države EU. Vsebuje izključno podatke, ki so potrebni za doseganje njegovega cilja, vključno z osebnimi podatki, po naslednjih področjih:

Varstvo podatkov

Identifikacijska podatkovna baza carinskih datotek

Nadzor in upravljanje

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 27. maja 2011.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2009/917/PNZ z dne 30. novembra 2009 o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene (UL L 323, 10.12.2009, str. 20–30).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Nadaljnje spremembe Direktive (EU) 2016/680 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1–16).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.11.2019