Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča

 

POVZETEK:

Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča

Odločba 88/540/EGS o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TE ODLOČBE?

KLJUČNE TOČKE

Splošna obveznost pogodbenic je, da sprejmejo ustrezne ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi, ki jih povzročijo, ali je verjetno, da jih bodo povzročile, človekove dejavnosti, ki spreminjajo ozonski plašč ali je verjetno, da ga bodo spremenile. Zlasti na podlagi ustreznih znanstvenih in tehničnih spoznanj morajo pogodbenice:

Raziskave in znanstvene ocene ozonskega plašča, v katere so pogodbenice vključene bodisi neposredno bodisi v mednarodnih organih, se osredotočajo na:

Poleg tega morajo pogodbenice:

Konferenca pogodbenic (v kateri so zastopane in imajo glas vse države podpisnice):

Potem ko je konvencija v veljavi štiri leta, lahko pogodbenica najavi svojo namero, da jo zapusti. To začne veljati eno leto pozneje.

OD KDAJ SE TA KONVENCIJA IN ODLOČBA UPORABLJATA?

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Ozonski plašč: plast atmosferskega ozona nad planetarno mejo.
Pogodbenica: država, ki je ratificirala konvencijo.

GLAVNA DOKUMENTA

Dunajska Konvencija o varstvu ozonskega plašča (UL L 297, 31.10.1988, str. 10–20).

Odločba Sveta 88/540/EGS z dne 14. oktobra 1988 o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč (OJ L 297, 31.10.1988, str. 8–9).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31.10.2009, str. 1–30).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1005/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč – Izjava Evropske gospodarske skupnosti (UL L 297, 31.10.1988, str. 21–28).

Sklep Sveta 82/795/EGS z dne 15. novembra 1982 o konsolidaciji previdnostnih ukrepov v zvezi s klorofluoroogljikovodiki v okolju (UL L 329, 25.11.1982, str. 29–30).

Sklep Sveta 80/372/EEC z dne 26. marca 1980 o klorofluoroogljikovodikih v okolju (UL L 90, 3.4.1980, str. 45).

Uredba (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 (UL L 150, 20.5.2014, str. 195–230).

Zadnja posodobitev 12.12.2019