Evropski informacijski sistem kazenskih evidenc – informacije o obsodbah državljanov tretjih držav (ECRIS-TCN)

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2019/816 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav EU, ki imajo informacije o obsodbah državljanov držav zunaj EU in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja:

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za obdelavo informacij o identiteti državljanov držav zunaj EU s predhodno obsodbo* v eni od držav EU, da se določi, katera država EU je izrekla kazen. Enako se uporablja za državljane EU, ki imajo tudi državljanstvo države zunaj EU. Informacije o sami obsodbi se lahko pridobijo samo od države EU izreka obsodbe, ki uporablja sistem ECRIS.

Tehnična arhitektura sistema ECRIS-TCN vsebuje:

Nacionalni organi čim hitreje ustvarijo podatkovni zapis v sistemu ECRIS-TCN za vsakega državljana države zunaj EU, ki ga obsodijo. Ta vsebuje:

Nacionalni organi lahko uporabijo sistem ECRIS-TCN, da bi pridobili informacije o prejšnjih obsodbah posameznika, kadar je to potrebno za namene kazenskih postopkov zoper navedenega posameznika ali za:

Eurojust, Europol in EJT:

Države zunaj EU in mednarodne organizacije lahko za namene kazenskih postopkov svoje zahtevke za informacije iz kazenskih evidenc pošljejo Eurojustu. V primeru zadetka* in če zadevna država EU s tem soglaša, Eurojust obvesti državo zunaj EU ali mednarodno organizacijo, za katero državo EU gre, da bi lahko od navedene države zahtevale ustrezne izpiske iz kazenskih evidenc.

Podatki:

Agencija eu-LISA je pristojna za:

Države EU so odgovorne za:

Posameznik ali država EU, ki je utrpela škodo zaradi ravnanja, ki ni skladno z uredbo, je upravičena do nadomestila od:

Državljani držav zunaj EU se lahko obrnejo na osrednji organ države EU, da bi zaprosili za dostop do osebnih podatkov, njihovega popravka, izbrisa ali omejitev njihove uporabe.

Za vsako zlorabo podatkov, vnesenih v sistem ECRIS-TCN, se uporabijo kazni ali disciplinski ukrepi.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov spremlja dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja agencija eu-LISA, in najmanj vsaka tri leta izvede revizijo, o kateri poroča Evropskemu parlamentu, vladam EU in Komisiji.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 11. junija 2019. Države EU morajo sprejeti potrebne ukrepe za čimprejšnjo uskladitev, da bi zagotovile ustrezno delovanje sistema ECRIS-TCN. Komisija se mora prepričati, da so izpolnjeni določeni pogoji, preden določi datum, od katerega lahko države EU začnejo vnašati podatke v sistem ECRIS-TCN.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Obsodba: vsaka pravnomočna obsodba kazenskega sodišča zoper posameznika, vnesena v kazensko evidenco.
Zadetek: ujemanje informacij o identiteti, evidentiranih v osrednjem sistemu, in informacij o identiteti, uporabljenih za iskanje.
Referenčna programska oprema za izvajanje sistema ECRIS: programska oprema, ki jo razvije Komisija in ki je državam EU na voljo za izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc prek sistema ECRIS.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2019/816 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (sistem ECRIS-TCN) z namenom dopolnitve evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/1726 (UL L 135, 22.5.2019, str. 1–26).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) 2019/816 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Okvirni sklep Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami (UL L 93, 7.4.2009, str. 23–32).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (UL L 295, 21.11.2018, str. 138–183).

Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99–137).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva („EJT“) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1–71).

Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53–114).

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89–131).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 21.04.2020