Varstvo pred škodljivimi organizmi rastlin

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/2031 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je pomoč v boju proti škodljivim organizmom rastlin in boleznim kot del evropskega režima zdravja rastlin z učinkovitejšimi ukrepi za varstvo EU in njenih rastlin ter zagotavljanje varne trgovine in zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb, tudi:

KLJUČNE TOČKE

Karantenski škodljivi organizmi

Določena so merila za določitev karantenskih škodljivih organizmov, za katere je treba preprečiti vnos in se ne sme dovoliti njihovega širjenja v EU. Karantenski škodljivi organizmi za varovano območje so tisti, za katere je nadzor potreben samo na delih EU.

Prednostni škodljivi organizmi

Rastlinski potni listi in fitosanitarna spričevala

Uvoz

Uredba si prizadeva preprečiti vnos škodljivih organizmov v EU. Zagotavlja preventivne ukrepe, ki temeljijo na tveganju, za varstvo EU pred škodljivimi organizmi, ki se lahko vnesejo z rastlino, rastlinskim proizvodom ali drugim predmetom s poreklom iz države zunaj EU, in sicer na podlagi predhodne ocene tveganja.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 14. decembra 2019.

OZADJE

Glej tudi:

KLJUČNI POJMI

Fitosanitarni ukrep: uradni ukrep, namenjen preprečevanju vnosa ali širjenja karantenskih škodljivih organizmov ali omejevanju gospodarskih učinkov nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4–104).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35–55).

Uredba (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L 189, 27.6.2014, str. 1–32).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 652/2014 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (UL L 78, 20.3.2013, str. 23–40).

Zadnja posodobitev 12.07.2019