Obnovljiva energija

 

POVZETEK:

Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

KLJUČNE TOČKE

Spodbujanje obnovljivih oblik energije je eden od ciljev energetske politike EU. Večja uporaba energije iz obnovljivih virov je pomemben del svežnja ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in skladnost s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah iz leta 2015 ter okvirom podnebne in energetske politike EU (za obdobje od leta 2020 do 2030).

Ta prenovljena direktiva je skupaj z revidirano direktivo o energetski učinkovitosti in novo uredbo o upravljanju del svežnja čista energija za vse Evropejce, katerega cilj je zagotoviti nova, celovita pravila o upravljanju energije za naslednje desetletje.

Direktiva:

Direktiva vključuje:

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. decembra 2018, države EU pa jo morajo v nacionalno pravo prenesti do 30. junija 2021.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Energija iz obnovljivih virov: energija iz obnovljivih nefosilnih virov, kot so vetrna, sončna (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri), aerotermalna, geotermalna, hidrotermalna energija, energija okolice, energija plimovanja, valovanja in druga energija oceanov, vodna energija, ter iz biomase, deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplinov.
Tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč: spremembe rabe zemljišč zaradi gojenja več pridelkov za proizvodnjo etanola ali biodizla kot odziv na povečano svetovno povpraševanje po biogorivih. Lahko pride do nenamernih posledic, tudi večjih izpustov emisij ogljika.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (UL L 328, 21.12.2018, str. 82–209).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 21.12.2018, str. 1–77).

Direktiva (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (UL L 328, 21.12.2018, str. 210–230).

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1–56).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16–62).

Zadnja posodobitev 31.01.2019