Kontrola gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2018/1672 o kontroli gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba uvaja kontrolo gotovine*, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Ta je namenjena podpori ukrepom iz Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

KLJUČNE TOČKE

Vse osebe, ki vstopajo v EU ali izstopajo iz nje z gotovino 10 000 EUR ali več, morajo to prijaviti organom tiste države in v pisni ali elektronski obliki zagotoviti naslednje podatke:

Organi držav EU lahko:

Organi držav EU morajo:

Vlade držav EU morajo:

Komisija:

Razveljavitev

Uredba (EU) 2018/1672 razveljavlja in nadomešča Uredbo (ES) št. 1889/2005 z 2. junijem 2021.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 3. junija 2021, razen pravil glede dela Komisije v zvezi s tehničnimi ukrepi, ki se uporabljajo od 2. decembra 2018.

OZADJE

Zakonodaja je del ukrepov EU za boj proti financiranju terorizma, pranju denarja, izogibanju davkom in drugim kaznivim dejanjem.

Razširja prejšnjo pravno opredelitev pojma „gotovina“ tako, da razen bankovcev vključuje tudi čeke, potovalne čeke, predplačniške kartice in zlato.

KLJUČNI POJMI

Gotovina: bankovci in kovanci, čeki, potovalni čeki, predplačniške kartice, naložbeno zlato.
Prenašalec: posameznik, ki vstopa v EU ali izstopa iz nje in na sebi, v prtljagi ali v prevoznem sredstvu prenaša gotovino.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (UL L 284, 12.11.2018, str. 6–21).

POVEZANA DOKUMENTA

Uredba (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (UL L 284, 12.11.2018, str. 22–30).

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73–117).

Nadaljnje spremembe Direktive (EU) 2015/849 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 13.02.2019