Nova finančna pravila, ki urejajo proračun EU (finančna uredba)

 

POVZETEK:

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 – finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun EU

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Nova finančna uredba EU:

Letni proračunski roki (v praksi si Evropski parlament, Svet in Komisija prizadevajo predložiti dokumente prej, da bi postopek potekal nemoteno)

Delegirani akti

Komisija je sprejela dva delegirana akta, ki temeljita na finančni uredbi:

Delegirana akta nadomeščata predhodne predpise za te organe.

Nova pravila krepijo upravljanje teh organov, na primer v zvezi s preprečevanjem nasprotja interesov. Vsi zadevni organi morajo sprejeti finančna pravila na podlagi teh dveh delegiranih aktov. Od teh finančnih pravil smejo odstopati samo, kadar to zahtevajo njihove posebne potrebe in ob predhodnem soglasju Komisije.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Večina novih pravil se uporablja od 2. avgusta 2018. Vse izjeme so navedene v členu 282 uredbe.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

Navidezne družbe: družbe, pogosto brez aktivnih poslovnih dejavnosti ali znatnih sredstev. Čeprav ta vrsta družbe ni nujno nezakonita, se navidezne družbe včasih uporabljajo za namene davčne utaje, izogibanja davkom in pranja denarja ali za izpolnitev določenega cilja, kot je anonimnost.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1–222).

POVEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 z dne 13. marca 2019 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 71 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 142, 29.5.2019, str. 16–42).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 122, 10.5.2019, str. 1–38).

Izjave: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU in razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (prva obravnava) – sprejetje zakonodajnega akta (UL C 267I, 30.7.2018, str. 1–3).

Zadnja posodobitev 12.07.2019