Začasno zavarovanje in odvzem sredstev

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2018/1805 – vzajemno priznavanje sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je olajšati čezmejni odvzem sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ter uvesti učinkovitejše začasno zavarovanje in odvzem sredstev nedovoljenega porekla v EU.

Uredba je del akcijskega načrta, ki ga je Evropska komisija pripravila za okrepitev boja proti financiranju terorizma. Z zagotavljanjem, da se storilcem kaznivih dejanj odvzamejo sredstva, prispeva k dokončanju varnostne unije.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila, v skladu s katerimi država EU na svojem ozemlju priznava in izvršuje sklepe o začasnem zavarovanju* in sklepe o odvzemu*, ki jih izda druga država EU v okviru postopkov v kazenskih zadevah.

Elementi

Uredba ima naslednje ključne elemente.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporabljala se bo od 19. decembra 2020.

OZADJE

Uredba dopolnjuje veljavno zakonodajo o policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah v EU, vključno z:

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Sklep o začasnem zavarovanju: odločba, ki jo izda ali potrdi organ izdajatelj, da prepreči uničenje, preoblikovanje, odstranitev, prenos ali odsvojitev premoženja, ki ga želi organ odvzeti.
Sklep o odvzemu: pravnomočna sankcija ali ukrep, ki ga je izreklo sodišče po zaključku postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, kar vodi k dokončnemu odvzemu premoženja osebe ali podjetja.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu (UL L 303, 28.11.2018, str. 1–38).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o brezplačni pravni pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku ter za zahtevane osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (UL L 297, 4.11.2016, str. 1–8).

Nadaljnje spremembe Direktive (EU) 2016/1919 so vključene v izvirno različico. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku (UL L 132, 21.5.2016, str. 1–20).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu – Izvajanje evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji (COM(2016) 230 final z dne 20. aprila 2016).

Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL L 65, 11.3.2016, str. 1–11).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu za okrepitev boja proti financiranju terorizma (COM(2016) 50 final z dne 2. februarja 2016).

Direktiva 2014/42/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o začasnem zavarovanju in odvzemu predmetov, ki so bili uporabljeni za kazniva dejanja, in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji (UL L 127, 29.4.2014, str. 39–50).

Glej prečiščeno različico.

Direktiva 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti (UL L 294, 6.11.2013, str. 1–12).

Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1–10).

Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, 26.10.2010, str. 1–7).

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (UL L 328, 24.11.2006, str. 59–78).

Glej prečiščeno različico.

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003, str. 45–55).

Direktiva 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1–36).

Zadnja posodobitev 11.02.2019