Omejevalni ukrepi EU proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

 

POVZETEK:

Sklep (SZVP) 2018/1544 – omejevalni ukrepi proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

Uredba (EU) 2018/1542 – omejevalni ukrepi proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

KAJ JE NAMEN TE UREDBE IN TEGA SKLEPA?

Sklep (sprejet v okviru skupne zunanje in varnostne politike EU) in Uredba (sprejeta na podlagi člena 215 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)) uvajata nov „tematski“ sistem sankcij EU za boj proti grožnji, ki jo predstavljata uporaba in širjenje kemičnega orožja*.

KLJUČNE TOČKE

Sklep (SZVP) 2018/1544

Sklep zahteva od držav EU, da preprečijo vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega ciljnim osebam in subjektom, ki so neposredno odgovorni za razvoj in uporabo kemičnega orožja, ter tistim, ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno pomoč ter vsem, ki jim pomagajo, jih spodbujajo ali so povezani z njimi.

Dovoljene so nekatere izjeme, ki na primer vključujejo naslednje:

Države EU morajo zamrzniti vsa sredstva in gospodarske vire*, ki pripadajo ciljnim osebam ali subjektom, so v njihovi posesti ali pod njihovim nadzorom. Izjemoma lahko odobrijo sprostitev določenih sredstev, če so ta na primer potrebna:

Države EU morajo o teh primerih obvestiti druge države EU in Evropsko komisijo.

Svet je odgovoren za sestavo in spreminjanje seznama ciljnih posameznikov in subjektov v Prilogi k Sklepu. Svet deluje soglasno na predlog države EU ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Svet nato sporoči svojo odločitev ciljnim posameznikom ali subjektom bodisi neposredno (če je naslov znan) ali posredno z objavo obvestila.

Uredba (EU) 2018/1542

Uredba:

Finančne ali kreditne institucije, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račun posameznika ali organa s seznama, lahko knjižijo v dobro na zamrznjenih računih, vendar se vsak priliv na tak račun prav tako zamrzne. Institucije morajo brez odlašanja obvestiti ustrezen pristojni organ o vsaki taki transakciji.

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri in da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne sme povzročiti nikakršne odgovornosti posameznika ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Vsako zavestno ali namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih namen je izogibanje ukrepom (prepoved potovanja in/ali zamrznitev sredstev), je prepovedano.

Uredba se uporablja:

OD KDAJ SE TA SKLEP IN UREDBA UPORABLJATA?

Sklep in uredba se uporabljata od 16. oktobra 2018.

OZADJE

EU je sprejela nov sistem omejevalnih ukrepov ali sankcij 15. oktobra 2018 na podlagi sklepov Evropskega sveta iz junija 2018, ki so pozvali k čim prejšnjemu sprejetju novega sistema omejevalnih ukrepov EU za boj proti uporabi in širjenju kemičnega orožja.

Prve sankcije v okviru novega sistema so bile uvedene januarja 2019, kar je privedlo do spremembe Sklepa in Uredbe (glej „Povezane dokumente“).

KLJUČNI POJMI

Kemično orožje: kemično orožje, kot je opredeljeno v Konvenciji o kemičnem orožju (CWC), skupaj ali ločeno, pomeni:

(a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, razen za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, dokler so vrste in količine skladne s takimi nameni;

(b) strelivo in pripomočke posebej zasnovane za povzročanje smrti ali drugih poškodb zaradi strupenih lastnosti tistih strupenih kemikalij, podrobneje navedenih v pododstavku (a), ki bi se sproščale kot posledica uporabe takega streliva in pripomočkov;

(c) katero koli opremo, posebej zasnovano za uporabo v neposredni povezavi z uporabo streliva in pripomočkov, navedenih v pododstavku (b).

Gospodarski viri: vse vrste premoženja, opredmetenega ali neopredmetenega, premičnega ali nepremičnega, ki niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

GLAVNA DOKUMENTA

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1544 z dne 15. oktobra 2018 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja (UL L 259, 16.10.2018, str. 25–30).

Nadaljnje spremembe Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544 so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (EU) 2018/1542 z dne 15. oktobra 2018 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja (UL L 259, 16.10.2018, str. 12–21).

Glej prečiščeno različico.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/84 z dne 21. januarja 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja (UL L 18I, 21.1.2019, str. 1–3).

Sklep Sveta (SZVP) 2019/86 z dne 21. januarja 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2018/1544 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja (UL L 18I, 21.1.2019, str. 10–12).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Peti del – Zunanje delovanje Unije – Naslov IV – Omejevalni ukrepi – Člen 215 (prejšnji člen 301 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 144).

Zadnja posodobitev 05.04.2019