Pravila EU o pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (od leta 2022)

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2018/848 – ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je revidirati in okrepiti pravila EU o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov v zvezi z:

Na ta način želi:

KLJUČNE TOČKE

Uredba razširja področje uporabe veljavne zakonodaje o pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov (Uredba (ES) št. 834/2007), da bi vključila proizvode, ki so tesno povezani s kmetijstvom, kot so pluta, sol, eterična olja, bombaž ali volna.

.Poleg tega uredba z uvedbo sistema skladnosti usklajuje pravila, ki veljajo za ekološke izvajalce iz držav EU in držav zunaj EU.

Prav tako poenostavlja dostop do sheme za male izvajalce dejavnosti.

Vključuje pregled pravil ekološke živinoreje ter uvaja zahteve za pridelavo v zvezi z novimi vrstami, kot so kunci.

Načela

Pri ekološki pridelavi je treba:

Zahteve

Pri ekološkem kmetovanju je med drugim treba:

Pridelava

Da bi preprečili negativne vplive na okolje ter zdravje živali in rastlin, morajo pridelovalci:

Obdobje preusmeritve

Kadar kmetijsko gospodarstvo želi pridelovati ekološke pridelke, mora zanj veljati obdobje preusmeritve, med katerim se upravlja v skladu s pravili ekološke pridelave, čeprav njegovi pridelki na tej stopnji še štejejo kot ekološki. Svoje pridelke lahko daje v promet kot ekološke pridelke šele, ko je obdobje preusmeritve zaključeno in je bil opravljen pregled.

Po obdobju preusmeritve se mora vsako kmetijsko gospodarstvo EU, ki želi začeti z ekološko pridelavo, v celoti upravljati v skladu z zahtevami za ekološko pridelavo.

Uredba omogoča tudi mešana kmetijska gospodarstva (tj. neekološka, v preusmeritvi in ekološka), če so te dejavnosti jasno in resnično ločene.

Certificiranje

Izvajalci dejavnosti (pridelovalci, predelovalci in distributerji) morajo priglasiti svoje dejavnosti pristojnim organom, da bi pridobili uradno potrdilo o skladnosti s pravili za ekološko pridelavo in označevanje.

Uredba uvaja nov sistem skupinskega certificiranja* za male kmete, ki jim olajša prehod na ekološko kmetovanje.

Uradni nadzor in označevanje

Uradni nadzor krepijo strožji previdnostni ukrepi in temeljitejši nadzor oskrbovalne verige na podlagi tveganja. Načeloma se izvajalci dejavnosti enkrat letno preverjajo na kraju samem. Kadar pa predhodni nadzor ni odkril nobenega primera neskladnosti v prejšnjih treh letih, se lahko obdobje med dvema fizičnima pregledoma na kraju samem podaljša na največ dve leti.

Kadar izvajalec nadzora sumi, da izvajalec dejavnosti poskuša dati v promet neodobren pridelek kot „ekološki“, mora opraviti uradno preiskavo in začasno prepovedati dajanje v promet tega pridelka, dokler ne pridobi rezultate preiskave. V primeru resnih in ponavljajočih se kršitev se izvajalcem dejavnosti lahko prepove prodaja pridelkov, ki so opisani kot ekološki, za določeno obdobje ali pa se jim odvzame certifikat.

Poseben nadzor ekološkega kmetovanja dopolnjujejo splošna pravila EU o uradnem nadzoru v agroživilski verigi.

Uvoz

Pridelek se lahko uvozi iz države zunaj EU za prodajo v EU kot ekološki pridelek, če so izpolnjeni določeni pogoji. Tak pridelek:

Izvedbeni akti

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 določa nekatera pravila za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 glede:

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 določa pravila za:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2022 (datum uporabe je bil z Uredbo (EU) 2020/1693 preložen za eno leto zaradi pandemije COVID-19 in s tem povezane krize javnega zdravja). Ta uredba nadomešča in razveljavlja Uredbo (ES) št. 834/2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Gensko spremenjeni organizmi (GSO): rastline ali živali, ki se gojijo oziroma redijo s spreminjanjem njihove celične ali genske strukture, na primer zaradi večjega pridelka ali odpornosti proti boleznim.
Proizvodi, pridelani iz ali z GSO:

(a) proizvodi, pridelani iz GSO, so v celoti ali delno pridobljeni iz GSO, vendar sami ne vsebujejo GSO in iz njih niso sestavljeni (npr. krompir, pridelan iz gensko spremenjenega semenskega krompirja);

(b) proizvodi, pridelani z GSO, so pridobljeni z uporabo GSO kot zadnjim živim organizmom v postopku pridelave, vendar ne vsebujejo GSO in iz njih niso sestavljeni (npr. sladkor in škrob, pridelana iz gensko spremenjenega materiala rastlinskega izvora).

Certificiranje: sistem certificiranja, ki identificira proizvajalce, ki upoštevajo pravila, ki urejajo ekološko pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov. Ker se mali kmetje posamezno soočajo z razmeroma visokimi stroški inšpekcijskih pregledov in upravnimi obremenitvami, povezanimi z ekološkim certificiranjem, je uveden in opredeljen sistem skupinskega certificiranja, ki odraža potrebe in zmogljivost teh kmetov.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1–92).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 2018/848 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za ta namen preusmeritve, predelave, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice (UL L 98, 31.3.2020, str. 2–25).

Glej prečiščeno različico.

Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1–142).

Glej prečiščeno različico.

Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1–23).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 22.03.2021