Odobritev in tržni nadzor motornih vozil in njihovih priklopnikov v EU

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2018/858 – odobritev in tržni nadzor motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba se uporablja za:

Homologacija in preskušanje, preden je avtomobil dan na trg

Pregled avtomobilov na trgu

Nadzor

Proizvajalci

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. septembra 2020.

OZADJE

Ko se je odkrilo, da so nekateri proizvajalci začeli uporabljati sisteme, ki spreminjajo delovanje vozil med preskušanjem („odklopne naprave“), je bila direktiva o homologaciji EU preoblikovana v neposredno veljavno in strožjo uredbo.

Ta sprememba je del širših prizadevanj Komisije v avtomobilskem sektorju, ki so opredeljena v sporočilu z naslovom „Evropa v gibanju“.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Homologacija: postopek, s katerim organ za odobritev potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje ustrezne upravne določbe in tehnične zahteve.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1–218).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropa v gibanju – Trajnostna mobilnost za Evropo: varna, povezana in čista (COM(2018) 293 final z dne 17. maja 2018).

Zadnja posodobitev 30.01.2019